Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Ustawa F-gaz – co powinien wiedzieć instalator i użytkownik pompy ciepła?

Postępujące zmiany klimatyczne wymagają wprowadzenia kolejnych rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa F-gaz - co powinien wiedzieć Instalator i Użytkownik pompy ciepła?
Ustawa F-gaz - co powinien wiedzieć Instalator i Użytkownik pompy ciepła? [Źródło: viessmann-serwis.pl]

W pompach ciepła stosuje się (m.in. jako czynnik chłodniczy) gazy fluorowane (tzw. f-gazy). Ich produkcja i zużycie jednak bardzo szybko rosną, przyczyniając się do zmiany klimatu. Aby zapobiec temu procesowi określono zasady dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających f-gazy. Reguluje je Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.z 2017 r., nr 1951), zwana potocznie Ustawą F-gazową. Określa ona również obowiązki spoczywające m.in. na instalatorach, serwisantach oraz użytkownikach pomp ciepła.

Reklama
oknonet.pl

⇒ Co mówią zapisy ustawy i jak wpływają one na użytkowników pomp ciepła?

Współczynnik GWP (Global Warming Potential) – czyli współczynnik globalnego ocieplenia. Porównuje on siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla. Współczynnik GWP f-gazów jest bardzo wysoki (w przypadku niektórych gazów może być nawet kilkadziesiąt tysięcy razy wyższy od CO2).

Operator – tak w ustawie określana jest osoba fizyczna lub prawna sprawująca faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem pompy ciepła. Zazwyczaj operatorem urządzenia domowego lub małego urządzenia komercyjnego jest osoba fizyczna – właściciel/użytkownik urządzenia. W zastosowaniach handlowych i przemysłowych operator jest zwykle osobą prawną (często przedsiębiorstwem). Spoczywa na nim odpowiedzialność za udzielanie pracownikom instrukcji dotyczących funkcjonowania urządzeń.

Ustawa F-gazowa określa również typy urządzeń, wykorzystujących f-gazy. Są to:

» Urządzenia hermetycznie zamknięte, czyli urządzenia, w których wszystkie części zawierające f-gazy są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia. Informację o tym, czy dane urządzenie jest hermetycznie zamknięte znajdziemy na jego tabliczce znamionowej.

» Urządzenia niehermetycznie zamknięte – należą do nich pompy ciepła typu split, czyli składające się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej.

Kto może zainstalować pompę ciepła?

Podział pomp ciepła na hermetycznie i niehermetycznie zamknięte oznacza konkretne wytyczne dotyczące m.in. ich montażu. Nie bez znaczenia jest, kto tego dokona. Urządzenie hermetycznie zamknięte może zostać zainstalowane przez osobę posiadającą uprawnienia producenta do montażu i uruchomienia pomp ciepła.

W przypadku pomp ciepła typu split, a więc urządzeń niehermetycznie zamkniętych, uruchomienie, czyli wykonania połączenia układu chłodniczego musi być wykonane przez osobę posiadającą certyfikat dla personelu, popularnie nazywany uprawnieniami f-gazowymi (wydany przez Urząd Dozoru Technicznego). Oznacza to, że montaż pompy ciepła typu split, prowadzenie rurociągu chłodniczego pomiędzy jednostkami, lecz bez ich finalnego podłączenia można zlecić instalatorowi bez certyfikatu. Natomiast instalator, który łączy jednostki pompy ciepła musi już posiadać certyfikat f-gazowy.

Czy pompę ciepła trzeba rejestrować?

Ustawa F-gazowa wprowadziła obowiązek rejestracji urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, czyli założenia mu tzw. Karty urządzenia. Obowiązek ten dotyczy pomp ciepła zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych, oraz co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń hermetycznie zamkniętych.

Kto i gdzie zakłada Kartę urządzenia?

Rejestracja pomp ciepła odbywa się w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) na stronie cro.ichp.pl. Rejestracji dokonuje wspomniany wcześniej Operator, czyli osoba fizyczna lub prawna, sprawująca kontrolę nad pompą ciepła (jej właściciel/użytkownik). Operator ma obowiązek założyć kartę w CRO do 15 dni od daty dostarczenia (urządzenia typu monoblok) lub 15 dni od uruchomienia (pompa ciepła typu split).

Jak wygląda rejestracja pompy ciepła?

Założenie Karty urządzenia nie jest skomplikowane, wymaga podania kilku podstawowych informacji. W pierwszej kolejności należy założyć konto w Centralnym Rejestrze Operatorów – po wypełnieniu danych kontaktowych wysyła się zgłoszenie i oczekuje na weryfikację konta. Po pozytywnej weryfikacji konta przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) można zalogować się do systemu.

Źródło: viessmann-serwis.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz