Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Grupa Apator otwiera rok 2023 solidnymi wynikami sprzedażowymi

Oparcie biznesu na 3 filarach: Energia Elektryczna, Woda i Gaz pozwala realizować cele biznesowe w wymagających czasach.

Grupa Apator otwiera rok 2023 solidnymi wynikami sprzedażowymi
Grupa Apator otwiera rok 2023 solidnymi wynikami sprzedażowymi
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 1Q 2023 r. wyższe o 51,4 mln PLN od ubiegłorocznych (288,5 mln PLN, +22% r/r) – głównie dzięki bardzo dobrej sytuacji w segmentach Energii Elektrycznej (118,7 mln PLN, +47% r/r) oraz Wody i Ciepła (98,3 mln PLN, +22% r/r), przy nieznacznie niższych r/r obrotach w Gazie (71,5 mln PLN, -5% r/r).
  • Wyniki 1Q 2023 r. zdecydowanie lepsze w ujęciu r/r, choć nadal pod presją trudnego otoczenia makro i inflacji kosztowej: podwojona r/r skonsolidowana EBITDA na poziomie 31,6 mln PLN (+93% r/r), zysk netto w wysokości 8,8 mln PLN (wobec straty -3,8 mln PLN w 1Q 2022 r.).
  • Zgodne z zapowiedziami dalsze obniżanie zadłużenia i wskaźnika dług netto/EBITDA do 1,76x na koniec 1Q 2023 r.
  • Powołanie Macieja Wyczesany na stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA z dniem 1 marca 2023 r.

Grupa Apator zamknęła 1. kwartał 2023 roku bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi, głównie dzięki wysokiej sprzedaży w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, przy nieznacznie niższych r/r obrotach w Gazie. Wypracowane w tym okresie przychody w wysokości 288,5 mln PLN były wyższe r/r o 22%. Wyniki nadal pozostają pod wpływem niekorzystnych czynników rynkowych (m.in. presja inflacyjna, zaburzenia w dostępności komponentów, niestabilna sytuacja na rynkach walutowych, wysokie koszty finansowania), niemniej Grupa stopniowo odbudowuje marże po słabszych wynikach znacznej części poprzedniego roku. Skonsolidowana EBITDA Grupy Apator za pierwsze trzy miesiące 2023 r. była niemal dwukrotnie wyższa r/r i osiągnęła poziom 31,6 mln PLN, zaś wynik netto wyniósł 8,8 mln PLN (w porównaniu ze stratą -3,8 mln PLN w 1Q 2022).

Grupa utrzymuje zdywersyfikowaną strukturę sprzedaży – przychody w niemal równych częściach dzielą się pomiędzy Polskę (największy rynek Grupy) oraz eksport. Konsekwentnie umacniana jest pozycja na dotychczasowych rynkach zagranicznych (Niemcy, Czechy, Belgia, Hiszpania), Apator proaktywnie podchodzi też do nowych kierunków (na przykład sprzedaż gazomierzy do Armenii, Rumunii, na Litwę oraz wodomierzy do Iraku oraz Serbii).

W segmencie Energii Elektrycznej nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży (118,7 mln zł, +47% r/r) dzięki dwucyfrowej dynamice przychodów we wszystkich liniach biznesowych, w tym w dwóch największych tj. opomiarowaniu energii oraz w aparaturze łączeniowej. Równolegle Grupa rozwija także urządzenia do obsługi i nadzoru sieci, automatyki zabezpieczeniowej oraz rozwiązań software’owych zarówno dla energetyki, jak i nowych odbiorców na rynku OZE. Wysoka dynamika rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce przynosi wyzwania związane z koniecznością przyłączania coraz większej liczby prosumentów i stabilizacją pracy sieci elektroenergetycznej oraz zarządzania „zieloną” energią. Dlatego Apator pracuje obecnie nad nowymi projektami B+R oraz operacjonalizacją inicjatyw strategicznych związanych z rozwojem tego nowego, perspektywicznego sektora rynku.

Otoczenie geopolityczne i makroekonomiczne, w tym niekorzystne perspektywy sektora gazu w Europie, nie sprzyjają rozwojowi segmentu Gazu Grupy w jego dotychczasowym zakresie. W 1Q 2023 r. przychody ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 71,5 mln PLN i były nieznacznie tj. 5% niższe r/r, za co odpowiadała niższa sprzedaż na rynku krajowym, ale także niesatysfakcjonujący wzrost na rynkach zagranicznych – głównym obszarze generowania przychodów segmentu. Niższa r/r sprzedaż gazomierzy w kraju związana jest głównie z opóźnieniami zamówień kolejnych partii gazomierzy w ramach podpisanych w 2022 r. kontraktów. Sprzedaż na eksport była wyższa o ok. 5% r/r i była realizowana głównie do dotychczasowych klientów (Belgia, Niderlandy). To jedyny segment w Grupie, który wygenerował niższy r/r wynik EBITDA – efekt spadku obrotów przy wysokiej presji kosztowej działalności.

Segment Woda i Ciepło utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu obrotów po bardzo dobrym roku 2022, wspieraną przez korzystne regulacje (obowiązek zamontowania do końca 2026 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu wynikający z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej) oraz trend związany z koniecznością oszczędzania wody i ciepła. Sektor wodociągowy i spółdzielczy w kraju nadrabia zaległości z ubiegłego roku w zakresie wymian wodomierzy związane z czasowo ograniczonymi inwestycjami (wysoka dynamika obrotów w kraju: +26% r/r). Eksport segmentu był wyższy o blisko 20% r/r dzięki większym obrotom w krajach Unii Europejskiej – w ten sposób skutecznie zastąpiono sprzedaż na rynkach wschodnich z pierwszego kwartału ubiegłego roku innymi kierunkami geograficznymi. Prace rozwojowe nad rodziną wodomierzy z autorską metodą pomiaru ultradźwiękowego przynoszą wymierne efekty – sukcesywnie rosną wolumeny sprzedaży ultradźwięków, zwłaszcza w eksporcie.

Sytuacja finansowa Grupy Apator jest stabilna. Grupa utrzymuje konieczny do obsłużenia rosnącej sprzedaży i zabezpieczenia komponentów oraz materiałów do produkcji poziom kapitału obrotowego netto oraz finansującego go zadłużenia. Koszty podlegają stałej kontroli i są optymalizowane poprzez prace nad dalszym podnoszeniem efektywności operacji. Zadłużenie na koniec marca 2023 r. było niższe r/r o 13,6 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca 2023 roku ukształtował się na bezpiecznym – zgodnym z wcześniejszymi zapowiedziami – poziomie, tj. 1,76x (wobec 2,08x na koniec 2022 r. i 2,26x na koniec 1Q 2022 r.).

Jesteśmy zadowoleni z wyników 1. kwartału, ale pozostajemy ostrożni w ocenie najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę niepewność i ryzyka. W tych niełatwych dla biznesu warunkach dużą wagę przykładamy do zarządzania gotówką. Wyzwaniem jest efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym, aby płynnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i przyszłe duże kontrakty, dbając równolegle o odpowiednią jego rotację. Dostępność komponentów nieco poprawiła się w porównaniu z ostatnim, niezwykle trudnym pod tym względem okresem pandemii oraz wybuchu wojny, jednak nadal stanowi to istotne wyzwanie dla naszego sektora – podsumowuje Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA. – Jednocześnie widzimy wiele szans na dalszy rozwój sprzedaży, poprawę efektywności i rentowności, wynikających zarówno z naszych wewnętrznych procesów, jak i otoczenia. Wiążemy duże nadzieje z koniecznością modernizacji sieci, rozwojem OZE, inwestycjami w oszczędzanie i monitorowanie zużycia mediów. Transformacja energetyczna oraz rosnąca rola efektywnego zarządzania wszystkimi mediami, jako niezaprzeczalnie długotrwałe trendy, powodują, że te obszary będą się rozwijać, co stanowi paliwo do wzrostu sprzedaży Grupy – dodaje Maciej Wyczesany.

Podstawowe dane finansowe

mln zł1Q 20231Q 2022dynamika
sprzedaż288,5237,1+22%
EBITDA31,616,4+93%
wynik netto8,8-3,8

 

Przychody głównych segmentów

mln zł1Q 20231Q 2022dynamika
sprzedaż krajowa147,7113,1+31%
sprzedaż zagraniczna140,8124,0+14%
segment Energia Elektryczna118,780,9+47%
segment Woda i Ciepło98,380,7+22%
segment Gaz71,575,5-5%

APATOR

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz