Reklama
bbpv.pl

Rusza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” - budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

Rusza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” [źródło: www.gov.pl]
Rusza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” [źródło: www.gov.pl]

Program ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Reklama
oknonet.pl

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć, które polegają na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie 07.01.2022 – 31. 03.2022 r. – przy czym nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. W momencie wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Budżet na realizację naboru wynosi do 70 000 000 zł. W ramach tego naboru 20% budżetu naboru przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)[1].

Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (t.j.: Dz. Urz. UE L 187, z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) nie może przekroczyć 20% budżetu naboru.

Bardzo ważne jest to, że jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);
  • wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
  • rolnicy indywidualni w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).

źródło: www.gov.pl

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz