Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Nowa instalacja recyklingu w woj. śląskim

Spółka ECO World Plastics Recykling z pomocą NFOŚiGW zrealizuje projekt budowy nowej instalacji do recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w Częstochowie. Udzielone ze środków krajowych dofinansowanie w wysokości blisko 33 mln zł pozwoli na uruchomienie nowej infrastruktury, która będzie mogła ograniczać masę składowanych na wysypiskach odpadów o 7,7 tys. ton rokrocznie.

Nowa instalacja recyklingu w woj. śląskim

W całości przedsięwzięcie będzie kosztować 35,6 mln zł. Beneficjent przewiduje wybudowanie nowej instalacji recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w której będzie poddawane przetworzeniu około 10 tys. ton odpadu rocznie, co zaprocentuje wytworzeniem 7,7 tys. ton/ rok regranulatu do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Inwestycja pozwoli rozszerzyć zakres dotychczasowej działalności spółki – wdrożyć nowe procesy, w tym zwiększyć możliwości przyjmowania większej ilości odpadów opakowaniowych, w szczególności niejednorodnych oraz zanieczyszczonych.

Wydajność instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów wynosić będzie docelowo 11 tys. ton/rok. Umożliwi to recykling dużych ilości odpadów i niekierowanie ich na wysypiska śmieci. Warto przypomnieć, że tworzywa sztuczne i plastik mają długi okres rozpadu – materiały te mogą rozkładać się od 100 do nawet 1000 lat.

Dofinansowania NFOŚiGW w wysokości ponad 9,8 mln zł dotacji oraz 23 mln zł pożyczki zostały udzielone w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami – skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, jak i do przedsiębiorców. Cel programu to realizacja zasad oraz hierarchii sposobów postępowania z odpadami – poprzez zapobieganie ich powstawaniu, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu i wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Program ma odpowiadać także na wymogi nowej krajowej i unijnej legislacji regulującej corocznie (od 2022 do 2030 roku) wzrastające poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz