Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Przemysł dla transformacji – rusza nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych”.

Przemysł dla transformacji - rusza nabór wniosków
Przemysł dla transformacji - rusza nabór wniosków [Źródło : gov.pl]

 

 

 • Cel programu

Celem programu jest przyczynianie się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i bezemisyjnej przez wspieranie przemysłu z myślą o sektorach czystej mobilności i energii. Celem szczegółowym jest zwiększenie potencjału wybranych sektorów w zakresie opracowywania i wdrażania zeroemisyjnych i niskoemisyjnych rozwiązań produktowych poprzez ustanowienie dedykowanego instrumentu finansowego zarządzanego przez wybrany podmiot.

 • Zakres wsparcia:

Program przewiduje wsparcie następujących działań:

Dofinansowanie będzie udzielone Beneficjentowi/beneficjentom poprzez wejście kapitałowe w formie obejmowania lub nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bądź objęcia lub nabycia udziałów lub akcji,
z przeznaczeniem na rozwój w Polsce przemysłu dla rozwiązań nisko i zeroemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i energii, w tym:

 1. instalacje przemysłowe nastawione na produkcję urządzeń służących budowie zeroemisyjnych środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi paliwami z OZE);
 2. instalacje przemysłowe nastawione na produkcję części dla tych pojazdów;
 3. instalacje przemysłowe oraz innowacyjne rozwiązania nastawione na produkcję zeroemisyjnych źródeł energii (np. OZE) i urządzeń do magazynowania energii (np. baterie) oraz części dla ww. produktów. Powyższe rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych obejmowały będą procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpracę między przedsiębiorstwami, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać, w trybie konkursowym, w okresie od 24.10.2022 r. – 14.11.2022 r.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji papierowej na formularzu właściwym dla naboru wniosków bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW.

 • Budżet naboru

Budżet na realizację programu wynosi: 4 991 716 125 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na podstawie ustawy Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielone Beneficjentowi/beneficjentom poprzez wejście kapitałowe w formie obejmowania lub nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bądź objęcia lub nabycia udziałów lub akcji, z przeznaczeniem na zadania określone w ust. 7.5 „Rodzaje przedsięwzięć” programu priorytetowego.

Manager funduszu przeznacza uzyskane dofinansowanie na finansowanie przedsięwzięć poprzez:

 1. obejmowanie lub nabywanie akcji i/lub udziałów;
 2. obejmowanie lub nabywanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania (dotyczy wyłącznie pośredników finansowych);
 3. udzielanie pożyczek.
 • Intensywność dofinansowania
  Do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

 • Koszty kwalifikowane
  Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2022 r. do 31.08.2026 r.
 1. za koszty kwalifikowane uznaje się koszty ponoszone przez managera Funduszu związane z udzielaniem pożyczek oraz dokonywaniem wejść kapitałowych na cele zgodne z ust. 7.5 „Rodzaje przedsięwzięć” programu priorytetowego oraz koszty zarządzania przedsięwzięciem;
 2. wysokość kosztów zarządzania przedsięwzięciem nie może przekraczać 4% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • Beneficjenci
 1. Alternatywne spółki inwestycyjne, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami;
 2. Alternatywne fundusze inwestycyjne, o których mowa w art. 2 pkt 10a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami ;
 3. Fundusze inwestycyjne, o których mowa w art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami ;
 4. Spółki holdingowe o których mowa w art. 2 pkt. 10d ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami.

Wnioski przyjmowane będą od 24 października do 14 listopada 2022 poprzez kancelarię NFOŚiGW.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz