.
Reklama
https://powermeetings.eu/kongres-pelletu/
.

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy

Urząd Dozoru Energetyki informuje, że od dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy. Ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw to już druga w ostatnim czasie zmiana ustawy o rynku mocy. Dla odbiorców energii istotne zmiany dotyczą sposobu kalkulacji stawek oraz poboru opłaty mocowej.

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rynku mocy

Jak podaje URE, jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zamknięcie możliwości udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym niespełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej.

Reklama
oknonet.pl

Nowa ustawa uniemożliwia bowiem takim jednostkom certyfikację do aukcji głównej lub aukcji dodatkowych oraz daje operatorowi systemu przesyłowego narzędzia kontrolne do weryfikacji spełnienia limitu emisji. Co istotne, pozostawiono możliwość udziału w rynku wtórnym jednostkom niespełniającym limitu emisji, jednak bez możliwości wynagrodzenia z rynku mocy. Mowa tu o nowych jednostkach wytwórczych, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 4 lipca 2019 r. [przeczytaj]

Organem, który jest odpowiedzialny za wyznaczenie ww. wskaźników w przypadku Polski jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Nowelizacja zatem zobowiązuje regulatora do wyznaczania kosztu wejścia na rynek nowych mocy oraz wartości niedostarczonej energii. Oba, wyliczane przez Prezesa URE parametry, mają znaczenie dla rynku mocy, ponieważ na ich podstawie minister właściwy ds. energii będzie określał tzw. standard niezawodności odzwierciedlający poziom bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce.

Zmiana sposobu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej

URE tłumaczy, że nowelizacja rozszerza grupy odbiorców ryczałtowych, którzy będą płacili zryczałtowaną opłatę mocową, a także wprowadza model, w którym wysokość tej opłaty dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, od 1 stycznia 2028 r. będzie uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców energii do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii W naszym kraju.

Dla nowego systemu kalkulacji oraz poboru stawki mocowej przewidziany jest okres przejściowy, w którym do końca 2027 r. będą mogli nadal funkcjonować odbiorcy ryczałtowi. Do tego czasu będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Przepisy dotyczące współczynników korygujących stawkę opłaty mocowej wchodzą w życie od 1 października br. Zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, gdzie znajduje się harmonogram stosowania tych współczynników, odbiorcy na wysokich napięciach będą je stosować od 1 października, na średnich napięciach – od stycznia 2022 r., a na niskich napięciach – od stycznia 2025 r. Natomiast obecni odbiorcy ryczałtowi będą stosować te współczynniki od 2028 r., co będzie oznaczało koniec jednej stawki „ryczałtowej” i uzależnienie opłaty mocowej od profilu zużywania energii dla wszystkich grup odbiorców.

Prezes URE jest zobowiązany wyznaczyć stawki opłaty mocowej według nowych zasad do 30 września 2021 r. Stawki te będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r.

Źródło: ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz