.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Co o mikroinstalacjach dowiemy się z przewodnika prosumenta w gospodarstwie domowym?

W ciągu ostatnich kilku latach widoczny jest dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych, z czego większość to instalacje fotowoltaiczne (PV). Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszeni w PTPiREE we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki opracowali „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”. Ma on na celu ułatwienie dostępu do kompleksowych informacji osobom zainteresowanym montażem mikroinstalacji

Co o mikroinstalacjach dowiemy się z przewodnika prosumenta w gospodarstwie domowym? ptpiree.pl
Co o mikroinstalacjach dowiemy się z przewodnika prosumenta w gospodarstwie domowym? ptpiree.pl

W raporcie czytamy, iż od początku 2019 roku obserwujemy dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca II kwartału 2021 roku uległa ponad 11 krotnemu wzrostowi (o 1010 %), przy jednoczesnym blisko 11 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. W II kwartale 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 80 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 612 MW. Na koniec II kwartału 2021 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 601 tysięcy, a ich moc ponad 4 GW. Liczba przyłączonych mikroinstalacji jest na porównywalnym, nieznacznie większym poziomie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Reklama
oknonet.pl

Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 nie wpłynęła negatywnie na liczbę mikroinstalacji. W 2020 roku OSD przyłączyło do swoich sieci ponad trzykrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku, a jednocześnie ponad 1,9 krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2020 roku przyłączono mikroinstalacje o mocy dwukrotnie większej niż wynosi łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. Z kolei w 2021 roku utrzymuje się stała tendencja wzrostowa przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym.

Co o mikroinstalacjach dowiemy się z przewodnika prosumenta w gospodarstwie domowym? ptpiree.pl
Co o mikroinstalacjach dowiemy się z przewodnika prosumenta w gospodarstwie domowym? ptpiree.pl

Każdego roku średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji jest wyższa. Jednakże dopiero od początku 2021 roku zaobserwować można, że dynamika średniej mocy przybiera na sile. W II kwartale 2021 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 7,64 kW i była o prawie 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku ubiegłym (6,68 kW).

Obecny trend wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych. Nie jest to jednak zjawisko pozytywne ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji.

W większości przypadków mikroinstalacje współpracują z siecią nn bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry. Jednakże przy pewnych uwarunkowaniach, a także mając na uwadze dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji, mogą występować problemy wynikające z obecności generacji rozproszonej w sieci nn. Ryzyko występowania problemów ze współpracą mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną wzrasta w przypadku pojedynczego lub łącznego występowania następujących warunków:

 • dużej ilości i mocy mikroinstalacji w obszarze zasilanym z jednej stacji SN/nn,
 • dużej odległości mikroinstalacji od stacji zasilającej SN/nn,
 • dużej rezystancji i reaktancji linii (małe przekroje przewodów, sieć nieizolowana),
 • małego zapotrzebowania na energię w okresach największej zdolności wytwórczej (godziny największego nasłonecznienia),
 • rozbudowie istniejącej mikroinstalacji przez jego właściciela bez poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych wdrażają rozwiązania techniczne mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych zjawisk związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroinstalacji. Działań takimi są między innymi:

 • montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców,
 • montaż/wymiana przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach,
 • skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV,
 • budowa magazynów energii,
 • zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV,
 • montaż urządzeń kompensujących.

Istotny jest też fakt, że w sytuacji przeciążeń linii spowodowanych pracą mikroinstalacji, OSD powinni mieć prawną możliwość odmowy przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia innych odbiorców, a także bezpieczeństwa pracy sieci i urządzeń do nich przyłączonych.

źródło: ptpiree.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz