.
Reklama
https://ecoflow.com
.

31 stycznia NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków do Programu LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że już 31 stycznia 2022 roku rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym pn. „Współfinansowanie Programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”. Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać w trybie ciągłym w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 27 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Budżet programu na dofinansowanie w formie pożyczki wynosi prawie 39 mln złotych.

31 stycznia NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków do Programu LIFE
31 stycznia NFOŚiGW rozpocznie nabór wniosków do Programu LIFE [Źródło: gov.pl]

Program LIFE to działający od 1992 r. unijny instrument finansowy, wspierający ochronę przyrody oraz innowacyjne działania na rzecz środowiska i klimatu. W kwietniu 2021 r. przyjęte zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/783 regulujące zasady udzielania wsparcia w latach 2021-2027. Z budżetu programu LIFE (ponad 5,4 mld EUR w kolejnych siedmiu latach) wspierane będą działania związane z realizacją celów Unii Europejskiej, w szczególności wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. Program LIFE 2021-2027 został podzielony na dwa obszary: obszar środowisko (64% środków) oraz obszar działania na rzecz klimatu (36% środków), przy czym 83% budżetu ma być wydatkowane w formie dotacji.

Reklama
oknonet.pl

Warunki uzyskania pożyczki

Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania przedsięwzięcia LIFE ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na wkład własny jest zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania przez Komisję Europejską. Przy czym pierwsza wypłata transzy pożyczki nastąpi po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu LIFE z KE. Natomiast pożyczka na zachowanie płynności finansowej może zostać udzielona na przedsięwzięcie, na realizację którego została zawarta już umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE z Komisją Europejską lub umowa pożyczki na wkład własny, w których Beneficjent pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta. Pożyczka w tej formie udzielana jest pod warunkiem złożenia wniosku przed terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia może zostać udzielone zarówno Beneficjentowi koordynującemu jak też Współbeneficjentom projektu LIFE, do wysokości kwoty płatności końcowej ze środków KE przypadającej na każdego z nich.

Kwota pożyczki na zapewnienie wymaganego wkładu własnego nie może być wyższa niż planowany wkład własny Wnioskodawcy, przy czym łączna kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i Komisji Europejskiej oraz kwota przedmiotowej pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo przy udzieleniu dofinansowania w formie pożyczki, kwalifikowane będą także koszty nabycia środków trwałych, wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu LIFE, które nie są kwalifikowane ze środków KE.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny na stronie gov.pl/nfosigw, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć w kancelarii NFOŚiGW (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres Narodowego Funduszu wygenerowany przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz