Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Podsumowanie wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

W ramach tegorocznych aukcji do sprzedaży przeznaczono nieco ponad 34 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł o łącznej wartości ponad 14,3 mld zł, jednak w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano zaledwie ok. 8,5 TWh (25 proc.) energii elektrycznej o wartości niespełna 2,5 mld zł (17 proc.).

Podsumowanie wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Podsumowanie wyników aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [źródło: www.gov.pl]

Obecna sytuacja geopolityczna nie pozostaje bez wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw sektora energetycznego. Dotyczy to również wytwórców energii w źródłach odnawialnych. Niestabilność i duża niepewność prognoz rynkowych cen energii, zauważalne różnice cen referencyjnych w poszczególnych koszykach, a także zmieniające się otoczenie prawne wpływają na spadek atrakcyjności aukcji jako systemu wsparcia OZE. Wydaje się, że w najbliższych latach możemy spodziewać się mniejszego zainteresowania aukcjami OZE na rzecz długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu Power Purchase Agreements (PPA) – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Reklama
oknonet.pl

Wolumen energii przeznaczony do sprzedaży i sprzedany w aukcjach OZE przeprowadzonych w grudniu 2022 r

.download

Wartość energii przeznaczonej do sprzedaży i sprzedanej w aukcjach OZE przeprowadzonych w grudniu 2022 r.

download 1

(Prawie) wszystko dla fotowoltaiki

Spośród wszystkich wygranych ofert (204) ponad 96 proc. stanowią instalacje fotowoltaiczne (197), pozostali zwycięzcy to instalacje wiatrowe (5) oraz hydroelektrownie (2).

Wszystkie aukcje przeprowadzone w grudniu br. były dedykowane instalacjom nowym. Największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW (oznaczona jako AZ/1/2022). Do aukcji przystąpiło 88 wytwórców składając 197 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ponad 3,8 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano jednak zaledwie 14 proc. wolumenu energii w ramach 156 ofert zgłoszonych przez 68 wytwórców, o łącznej wartości zaledwie 434 mln zł (co stanowi nieco ponad 11 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 150 MW.

Wartość energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży i sprzedanej w aukcji AZ/1/2022 (dla instalacji PVA i wiatrowych nie większych niż 1 MW)

download 2

Wzorem lat ubiegłych, zwycięzcy aukcji zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o oferowaną cenę sprzedaży energii, ale również kolejność złożenia ofert. Zgodnie bowiem z ustawą o OZE[1], w przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii, o wygranej decyduje właśnie kolejność.

Łączna ilość energii zaoferowana przez wytwórców (blisko 2 TWh) stanowiła 18 proc. ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Natomiast łączna wartość energii zaoferowana przez wytwórców (niespełna 0,6 mld zł) stanowiła zaledwie 15 proc. wartości energii wynikającej z ogłoszenia.

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku wynosiła 375 zł/MWh (do aukcji nie przystąpili wytwórcy energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych). Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 244,77 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 327,73 zł/MWh.

W drugiej w tym roku aukcji, przeznaczonej dla większych projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej ok. 582 MW.

Do aukcji przeznaczonej dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW (oznaczonej jako AZ/2/2022) przystąpiło 51 wytwórców, którzy złożyli łącznie 70 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono 3,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 6,4 TWh energii elektrycznej (co stanowi 57 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 46 ofert zgłoszonych przez 37 wytwórców o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł (48 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

Wykres przedstawia wartość energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży i sprzedanej w koszyku dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW (wyrażonej w mld zł) w aukcji AZ/2/2022

download 3

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 336 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 245 MW.

Łączna ilość energii zaoferowanej przez wytwórców (nieco ponad 8 TWh) stanowiła ponad 71 proc. ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji, natomiast jej łączna wartość (ok. 2,3 mld zł) to 63 proc. wartości określonej w ogłoszeniu.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 355 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 295 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 150 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 236,77 zł/MWh w elektrowniach fotowoltaicznych.

W trzeciej rozstrzygniętej aukcji (AZ/4/2022), przeznaczonej dla instalacji o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, wystartowały tylko elektrownie wodne. Aukcja ta dedykowana była elektrowniom wodnym, instalacjom wykorzystującym biopłyny i instalacjom wykorzystującym energię geotermalną, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Przystąpił do niej tylko jeden wytwórca zamierzający wytwarzać energię elektryczną w instalacjach wykorzystujących hydroenergię, składając trzy oferty. W ramach koszyka na zakup przeznaczono 2,04 TWh energii o wartości 1,04 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ok. 460 GWh energii elektrycznej (22 proc. łącznej ilości przeznaczonej do sprzedaży) w ramach dwóch ofert o łącznej wartości ok. 290 mln zł (27 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

Niewystarczająca liczba ofert w aukcjach dla małych elektrowni wodnych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystujących biomasę i biogaz nie rolniczy.

Pozostałe aukcje, ze względu na brak wymaganej liczby ofert, nie zostały rozstrzygnięte[2]. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Aukcje to forma wsparcia wytwórców, która ma przyczynić się do zwiększenia udziału zielonej energii w miksie energetycznym w Polsce. Do tej pory aukcje wygrało prawie 4,5 tysiąca instalacji o mocy ponad 12 GW, z czego już wybudowano (rozpoczęły wytwarzanie energii) 1352 instalacje, których moc zainstalowana wynosi 2,3 GW.

Wyniki aukcji OZE w latach 2016-2022: liczba i moc zwycięskich instalacji, w tym tych, które już powstały

download 4

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz