Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Polenergia rośnie w segmencie wiatru i utrzymuje wysokie wyniki

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2020 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 1 811 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 257 mln PLN, a skorygowany zysk netto 111 mln PLN.

Rekord zapotrzebowania na moc latem
Rekord zapotrzebowania na moc latem [Źródło: polenergia.pl]
  • 257 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w 2020 roku;
  • 37 proc. skorygowana marża EBITDA w 2020 roku (bez segmentu obrotu);
  • 33 proc. średnia produktywności farm wiatrowych w 2020 roku;
  • 714 GWh produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych w 2020 roku;
  • 227 MW łączna moc nowych projektów, które uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE;
  • 1440 MW łączna moc projektów zgłoszonych w ramach systemu wsparcia dla morskich farm
    wiatrowych;

Rok 2020 okazał się niezwykle wymagający dla sektora energetycznego, jak i całej polskiej gospodarki. Jednak trwająca od ponad dwunastu miesięcy pandemia koronawirusa nie spowodowała nadzwyczajnych zaburzeń w działaniu Polenergii. Pozytywnie na Grupę wpływało otoczenie regulacyjne. Wejście w życie ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej oznacza zielone światło dla trzech projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 3 000 MW rozwijanych wspólnie z Equinor. Rząd przyjął Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku, której istotnym elementem jest morska energetyka wiatrowa.

Ministerstwo Klimatu deklaruje, że już za niespełna dwadzieścia lat ponad połowę mocy zainstalowanych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym będą stanowiły źródła zeroemisyjne. Zakończyły się również konsultacje międzyresortowe projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.

Szczegółowe jej cele obejmą wsparcie rozwoju wykorzystania wodoru w trzech obszarach: energetyce, transporcie oraz przemyśle. Uchwalona w ubiegłym roku nowa Strategia Polenergii na lata 2020 – 2024 w pełni wpisuje się w rządowe plany. Jakość posiadanych aktywów oraz podjęte w odpowiednim momencie decyzje o zabezpieczaniu cen sprzedaży z aktywów wytwórczych spowodowały, że zmienność rynkowa spowodowana pandemią COVID-19 nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy.

Miniony rok dla Polenergii był pod wieloma względami wyjątkowy. Wysoka odporność na pogorszone warunki makroekonomiczne, potwierdzona osiągniętymi wynikami finansowymi, utwierdza nas w przekonaniu o stabilnej pozycji Polenergii. Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym powiązane z rozpoczęciem procesów inwestycyjnych na bezprecedensową w historii Grupy skalę oraz konsekwentna realizacja nowej strategii – niezwłocznie od momentu jej ogłoszenia, pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.” – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Wysokie wyniki finansowe

Wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w 2020 roku pozwoliły w segmencie lądowych farm wiatrowych osiągnąć rekordowy wynik EBITDA o 19 proc. lepszy niż w 2019 roku. Segment dystrybucji, najbardziej narażony na bezpośredni wpływ skutków pandemii, cały czas wykazywał stabilne wyniki. Rosnąca marża na dystrybucji energii elektrycznej kompensowała efekt spadku wolumenu sprzedaży o 10 proc. względem 2019 roku. Skuteczne działania optymalizujące poziomy zabezpieczenia długo i średnioterminowego oraz działania optymalizacji handlowej na rynku bieżącym pozwoliły w segmencie obrotu i sprzedaży uzyskać wynik EBITDA wyższy o 49 proc. w porównaniu z wynikiem za 2019 rok.

W całym 2020 roku skorygowana EBITDA wyniosła 256,8 mln PLN i była niższa o 22,4 mln PLN w stosunku do 2019 roku. Było to spowodowane spadkiem o 62 mln PLN wyniku segmentu gazu i czystych paliw w efekcie mniejszych przychodów z rekompensaty kosztów gazu (zakończenie w 2019 roku długoterminowej umowy na zakup gazu) oraz niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych (koniec systemu rekompensat w maju 2020 roku). Niższy wynik tego segmentu został częściowo skompensowany przez wyższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych o 34,3 mln PLN oraz segmentu obrotu i sprzedaży o 7,3 mln PLN.

Od początku 2020 roku Polenergia prezentuje oddzielnie w swoich wynikach finansowych segment fotowoltaiki, który za sprawą farmy fotowoltaicznej Sulechów I wypracował wynik EBITDA w wysokości 2,2 mln PLN. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 37,4 proc. i była o 3,6 p.p. niższa od rozpoznanej w 2019 roku.

Nieznacznie w ubiegłym roku wzrósł zysk netto, z poziomu 109 mln PLN do 110,5 mln PLN. Wyższy zysk netto to efekt m.in. powrotu do planów realizacji projektu FW Piekło o mocy 13 MW. Uzyskał on wsparcie w ramach systemu aukcyjnego co umożliwiło odwrócenie części utworzonych w poprzednich latach odpisów związanych z kosztami rozwoju tego projektu. Przychody Grupy w 2020 roku spadły do 1 811 mln PLN, co było spowodowane niższymi przychodami segmentów obrotu i sprzedaży oraz gazu i czystych paliw, częściowo skompensowanymi przez wzrost przychodów w segmencie lądowych farm wiatrowych.

To właśnie segment lądowych farm wiatrowych jest od wielu lat siłą napędową Polenergii. Na rekordowe wyniki tego segmentu w 2020 roku złożyły się wyższe ceny energii elektrycznej oraz stabilne rynkowe ceny zielonych certyfikatów utrzymujące się na poziomie około 139 PLN/MWh. Farmy wiatrowe wyprodukowały netto w ubiegłym roku 714 GWh energii elektrycznej. Ich produktywność cały czas jest powyżej średniej całego krajowego sektora, a w pierwszym kwartale 2020 roku produktywność farm Polenergii osiągnęła rekordowy poziom aż 48,5 proc.

Źródło: polenergia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz