Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Obowiązek przekazywania informacji o ilości energii od operatorów instalacjach OZE

Obowiązek przekazywania Prezesowi URE przez operatorów systemów elektroenergetycznych informacji o ilości energii elektrycznej wytworzonej w przyłączonych do sieci poszczególnych operatorów instalacjach OZE i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego.

Obowiązek przekazywania informacji o ilości energii od operatorów instalacjach OZE

Zgodnie z art. 9c ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.; dalej: „ustawa – Prawo energetyczne”) operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia:

 • 31 lipca — za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku,
 • 31 stycznia — za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

Informację za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2023 r. oraz za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – w terminie do 31 lipca 2023 r.

Obowiązek ten nie dotyczy instalacji spalania wielopaliwowego i układów hybrydowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem pompowym.

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdego podmiotu posiadającego status operatora systemu elektroenergetycznego, niezależnie od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji odnawianego źródła energii. W przypadku, gdy do sieci operatora nie jest przyłączona żadna instalacja odnawialnego źródła energii, należy przesłać Prezesowi URE stosowną informację w tym zakresie w każdym z ww. terminów.

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdej instalacji odnawialnego źródła energii – z wyłączeniem ww. instalacji spalania wielopaliwowego i układów hybrydowych oraz elektrowni szczytowo pompowych i elektrowni wodnych z członem pompowym — niezależnie od tego, czy wytwórca energii elektrycznej jest osobą fizyczną, czy osobą prawną.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego obowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby przedmiotowe sprawozdanie wpłynęło do Urzędu najpóźniej w dniu 31 stycznia za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu 31 lipca r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku (m.in. nadanie do tych dat informacji w  placówce pocztowej operatora wyznaczonego może być utożsamiane z zachowaniem ww. terminu).

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy – Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto, będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h tej ustawy, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy.

Stosownie  do art. 56 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, wysokość kary pieniężnej, o której mowa m.in. w art. 56 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji ww. obowiązku, do niniejszego komunikatu załączono wzór informacji, którą po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy przekazać:

 1. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181,
  lub
 2. na adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /URE/SkrytkaESP,
  lub
 3. na adres elektronicznej skrzynki mailowej: [email protected] oraz [email protected] (ankieta musi być podpisana podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania operatora ujawnione we właściwym rejestrze),
  lub
 4. bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania operatora ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł — od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)]. Z uwagi na fakt, że siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy — Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

W przypadku uznania, że przedstawione Prezesowi URE dane mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), prosimy o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku należy przekazać powyższą informację także za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie arkusza kalkulacyjnego, na adres e-mail: [email protected].

Źródło: ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz