Reklama
https://h2poland.com.pl/

Nowelizacja prawa energetycznego. Co nowe przepisy oznaczają dla rynku i regulatora?

Wczoraj weszła w życie nowelizacja prawa energetycznego, która wprowadza szereg prorynkowych i prokonsumenckich rozwiązań, dzięki którym polski rynek energii będzie bardziej konkurencyjny i otwarty na zmiany, jakim podlega energetyka w dobie transformacji.

Nowelizacja prawa energetycznego. Co nowe przepisy oznaczają dla rynku i regulatora?
Nowelizacja prawa energetycznego. Co nowe przepisy oznaczają dla rynku i regulatora?

Najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją:

 • agregacja – działalność polegająca na łączeniu wielkości mocy lub energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców, wytwórców energii elektrycznej lub posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem zdolności technicznych sieci, do której są przyłączeni, w celu sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności na rynkach energii elektrycznej,
 • usługi elastyczności – usługi świadczone na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przez agregatora lub przez użytkowników systemu będących odbiorcami aktywnymi, wytwórcami, posiadaczami magazynów energii elektrycznej, których sieci, instalacje lub urządzenia są przyłączone do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z wyłączeniem koordynowanej sieci 110 kV, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności rozwoju systemu dystrybucyjnego, w tym zarządzania ograniczeniami sieciowymi w sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, z wyłączeniem koordynowanej sieci 110 kV,
 • odbiorca aktywny – tj. odbiorca końcowy działający indywidualnie albo w grupie, który:
 1. zużywa wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub
 2. magazynuje wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub
 3. sprzedaje wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną, lub
 4. realizuje przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej, lub
 5. świadczy usługi systemowe, lub
 6. świadczy usługi elastyczności pod warunkiem, że działalności, o których mowa w lit. b–f, nie stanowią przedmiotu podstawowej działalności gospodarczej tego odbiorcy,
 • partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii (peer-to-peer, P2P) – jest nową formułą sprzedaży energii wytworzonej przez prosumenta lub prosumenta zbiorowego. Wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich będą mogli sprzedać nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej użytkownikom systemu bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, tj. agregatora. Umowy w ramach partnerskiego handlu energią z OZE zawiera się, rozlicza i rozwiązuje z wykorzystaniem platformy partnerskiego handlu energią z OZE, przez którą rozumie się internetową platformę handlową umożliwiającą zautomatyzowane wykonanie transakcji i płatności bezpośrednio między stronami tych umów albo za pośrednictwem strony trzeciej (agregatora).
Reklama
oknonet.pl

Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest pozostawienie uczestnikom handlu P2P możliwie jak największego marginesu swobody odnośnie podjęcia decyzji co do zamiaru uczestniczenia w tej formie handlu energią, wyboru sposobu organizacji P2P, czy wreszcie wyboru dostawcy elektronicznej platformy umożliwiającej prowadzenie handlu. W opinii projektodawcy takie podejście pozwoli na zebranie niezbędnych doświadczeń w stosunkowo ograniczonym, lokalnym „środowisku” uczestników rynku P2P, co na etapie kolejnych zmian legislacyjnych może skutkować rozszerzeniem zakresu stosowania handlu P2P i dostosowaniem do tego odpowiednich instrumentów regulacyjnych.

Nowelizacja nakłada też na Prezesa URE szereg nowych obowiązków z zakresu monitorowania sytuacji na rynku energii elektrycznej. Regulator będzie monitorować m.in.:

 • poziom i skuteczność otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym na giełdach energii elektrycznej,
 • ceny dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym przedpłatowe formy rozliczeń realizowane za pomocą liczników zdalnego odczytu,
 • zawieranie i stosowanie umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, oferty sprzedawców energii elektrycznej, wpływ tych umów i ofert na ceny i stawki opłat dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych, a także szacowanie ryzyk związanych z tymi umowami,
 • opłaty za usługi w zakresie utrzymania systemu elektroenergetycznego i wykonanie tych usług,
  stosunek cen stosowanych przez sprzedawców energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych do cen hurtowych energii elektrycznej,
 • kształtowanie się taryf i opłat za świadczenie usług dystrybucyjnych,
 • skargi zgłaszane przez odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych,
 • zakłócenia lub ograniczenia konkurencji, w tym dostarczanie stosownych informacji oraz przekazywanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszelkich istotnych przypadków tych zakłóceń lub ograniczeń,
 • występowanie restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać odbiorcom jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym sprzedawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie.

Co jeszcze możemy znaleźć w nowelizacji?

 • zmiany dotyczące funkcjonowania CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii),
 • zobowiązanie sprzedawców energii elektrycznej stosujących taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE do informowania odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym, co najmniej raz na kwartał, o możliwości zakupu przez tego odbiorcę energii elektrycznej od wybranego przez niego sprzedawcy, dostępności ofert sprzedaży energii elektrycznej w porównywarce ofert i możliwości oszczędności na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, w szczególności o umowach z cenami dynamicznymi energii elektrycznej,
 • nowy obowiązek sprawozdawczy dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem gazem ziemnym z zagranicą. Przedsiębiorstwa te będą obowiązane przekazywać Prezesowi URE informacje o realizacji umów dotyczących sprzedaży gazu ziemnego za granicę za ostatni kwartał, w tym o cenach i ilościach sprzedanego gazu ziemnego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału.

Więcej przeczytasz na: ure.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz