Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

DODATEK OSŁONOWY TO ŚWIADCZENIE, KTÓRE JEST ELEMENTEM TARCZY ANTYINFLACYJNEJ. MA ONO ZREKOMPENSOWAĆ OBYWATELOM ROSNĄCE CENY PRĄDU, GAZU I ŻYWNOŚCI. DODATEK JEST PRZYZNAWANY ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2022 ROKU.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?
Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

 

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy dodatek osłonowy może zostać przyznany?

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł — w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 1500 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego będzie stosowana zasada “złotówka za złotówkę” – kwota świadczenia będzie pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 400 zł — dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 600 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,
 • 850 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,
 • 1150 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie. Jak prawidłowo wypełnić wniosek – poniżej publikujemy wideo.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz