Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Ładowarka w domu wielorodzinnym? Tak, to możliwe!

Z najnowszego raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) pt.: „Instalacja infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” wynika, że tylko w czterech przypadkach możliwa jest odmowa zainstalowania infrastruktury ładowania w domach wielorodzinnych.

Ładowarka w domu wielorodzinnym? Tak, to możliwe!
Ładowarka w domu wielorodzinnym? Tak, to możliwe!

 

W najnowszym raporcie PSPA znajdują się odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania oraz opis formalności, jakie muszą zostać spełnione, by móc w pełni korzystać z niepublicznego punktu ładownia pojazdów elektrycznych.

Z analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że od 2018 r., czyli daty wejścia w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, flota samochodów z napędem elektrycznym na polskich drogach zwiększyła się ponad 7-krotnie. Badania pokazują także, że zdecydowana większość kierowców EV (ponad 80%) wciąż preferuje ładowanie swoich samochodów w domu. To zdecydowanie najtańsze i najbardziej komfortowe rozwiązanie.

Zmiana na lepsze

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 24 grudnia 2021 roku, prowadziła wiele zmian i poprawek. Wśród nich są:

  • uregulowanie procedury instalacji ładowarki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na wniosek mieszkańca,
  • wdrożenie obowiązku instalacji infrastruktury kanałowej w budynkach
  • pakiet rozwiązań usprawniających procedury przyłączeniowe.

Wprowadzono również dedykowany tryb wyrażenia zgody na instalację ładowarki w dużych wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a cała procedura została podzielona na dwa etapy:

Etap 1 – Złożenie wniosku o zgodę na instalację i eksploatację punktu ładowania przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku. Adresatem wniosku jest zarządca nieruchomości, a w przypadku, gdy nie został wyznaczony – rolę tą pełni zarząd wspólnoty lub spółdzielni lub osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością, której wniosek dotyczy. Do wniosku załącza się pakiet wymaganych załączników, w tym oświadczenie o pokryciu kosztów zakupu i montażu ładowarki przez wnioskodawcę.

Etap 2 – W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku jego adresat zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania. Koszty sporządzenia ekspertyzy ma ponosić wnioskodawca. Ekspertyza nie jest wymagana w przypadku budynków zaprojektowanych i wybudowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia złożenia lub gdy jest wymaga ekspertyza, od momentu jej złożenia. Zgoda na instalację i używanie punktu ładowania o mocy <11 kW stanowi czynność zarządu. Możliwość odmowy na wniosek został ograniczony do zamkniętego katalogu przyczyn – bezskuteczny upływ terminu i spełnienie przewidzianych ustawą warunków jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. W przypadku budynku będącego zabytkiem, instalacja punktu ładowania wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania objętego wnioskiem jest możliwa jedynie po zmianie umowy o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej lub wykonaniu nowej lub przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, zgoda może zostać udzielona wyłącznie, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się pokryć wszelkie koszty tych czynności – tłumaczy Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA

Odmowa wydania zgody na zainstalowanie i eksploatację ładowarki jest możliwe wyłącznie w czterech przypadkach wymienionych w ustawie, tj.:

  • gdy z ekspertyzy wynika, że instalacja punktu ładowania zgodnie z wnioskiem nie jest możliwa,
  • wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu w obrębie tego budynku i stanowiska postojowego do wyłącznego użytku,
  • wnioskodawca nie przedłożył zgody właściciela lokalu na instalację punktu ładowania – w przypadku, gdy sam nie jest właścicielem
  • wnioskodawca nie zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z instalacją oraz przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej punktu ładowania objętego wnioskiem.

Infrastruktura kanałowa

Nowelizacja ustawy wprowadziła do polskiego prawa regulacje ujęte w Dyrektywie 2018/844, dotyczące infrastruktury kanałowej. Nowe wymogi zakładają, że budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne, umożliwiające instalację na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych. Z kolei budynki mieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 miejsc do parkowania, powinny być projektowane i budowane przy zapewnieniu zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych tak, by umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na każdym z nich.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie również w odniesieniu do budynków poddawanych przebudowie albo remontowi na zasadach przewidzianych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Transpozycja Dyrektywy 2018/844 stanowi bardzo ważną zmianę, która niesie ze sobą znaczny potencjał w zakresie rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, wpływając na przyspieszenie i obniżenie kosztów procesu instalacji ładowarek prywatnych i półprywatnych – wylicza Jan Wiśniewski z PSPA.

Infrastruktura ładowania – stan obecny

Nowowprowadzone przepisy z pewnością ułatwią instalację prywatnych ładowarek, a te wzbogacą stale rozwijaną sieć ogólnodostępnych punktów uzupełniania energii, których na koniec kwietnia 2022 r., było 2166 (4217 punktów ładowania), co stanowi wzrost o 3% w stosunku miesiąc do miesiąca – wynika z „Licznika Elektromobilności”, uruchomionego przez PSPA i PZPM. Analizy rynkowe wskazują jednak, że w Polsce mimo rozwijającej się publicznej infrastruktury, nadal najpopularniejsze jest ładowanie samochodów elektrycznych w warunkach domowych. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez EV Klub Polska we współpracy z InsightOutLab oraz marką Volkswagen, według którego 83% respondentów preferuje ładować swoje auto elektryczne w domu.

Premiera raportu odbędzie się 25 maja 2022 r. podczas webinaru, który będzie można obejrzeć na kanałach społecznościowych PSPA.

Więcej informacji na stronie: Ladowarkawbloku.pl

Źródło: pspa.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz