Reklama
http://www.multitherma.com/

Przedłużanie ważności certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii

Urząd dozoru technicznego od dziewięciu już lat wydaje certyfikaty instalatora OZE dla pięciu rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii: kotłów i pieców na biomasę, instalacji fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła i płytkich systemów geotermalnych.

Przedłużanie ważności certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii
Przedłużanie ważności certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii

Zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikaty ważne są przez 5 lat od daty wydania, a ich ważność może być sukcesywnie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy. Za każdym razem w związku z przedłużeniem ważności drukowany jest przedłużony certyfikat w formie karty kredytowej z datą wydania pierwszego certyfikatu.

WAŻNA INFORMACJA

Nie jest możliwe ponowne wydanie nowego certyfikatu na podstawie tych samych dokumentów, które stanowiły podstawę wydania pierwszego certyfikatu.

PRZYKŁADY

  • Posiadacz certyfikatu składa ponownie wniosek o jego wydanie, dołączając do wniosku ten sam dyplom ukończenia studiów, co za pierwszym razem. Czy może otrzymać certyfikat? Nie.
  • Instalator, który przed wydaniem pierwszego certyfikatu ukończył szkolenie i zdał egzamin, składa wniosek o ponowne wydanie certyfikatu na podstawie tego samego egzaminu, zdanego kilka lat wcześniej. Czy w takim przypadku może być wydany nowy certyfikat? Nie.

DLACZEGO?

W ustawie o odnawialnych źródłach energii jest przewidziany tryb przedłużania ważności certyfikatów, a nie wydawania nowych po raz kolejny.

W każdym z powyższych przypadków złożenie wniosku o wydanie nowego certyfikatu byłoby niezgodne obowiązującymi przepisami niezależnie od tego, czy dotychczasowy certyfikat utracił już ważność, czy nie.

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW OZE:

  • TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Po pierwsze, wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed datą upływu ważności. Data ta widnieje na certyfikacie oraz w rejestrze certyfikowanych instalatorów, dostępnym na stronie internetowej UDT. To bardzo ważne, ponieważ po tym terminie, wynikającym bezpośrednio z zapisów ustawy nie ma już żadnej możliwości przyjęcia wniosku!

  • SZKOLENIE PRZYPOMINAJĄCE

Po drugie, w okresie 12 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikatu należy ukończyć szkolenie przypominające. Zakres programowy szkolenia przypominającego obejmuje wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych. Szkolenie to musi być zorganizowane przez akredytowanego organizatora szkoleń i zakończone wydaniem zaświadczenia, zgodnego ze wzorem określonym w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych. Oryginał lub kopię zaświadczenia należy dołączyć do wniosku. Nie ma potrzeby potwierdzania kopii zaświadczenia za zgodność z oryginałem.

  • PRAKTYKA

Po trzecie, w okresie ważności certyfikatu należy zrealizować przynajmniej pięć instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy certyfikat. Nie ma konieczności przedstawiania dowodów potwierdzających fakt wykonania tych instalacji. Wystarczy wykaz zmontowanych instalacji w formie oświadczenia. Oczywiście należy zawsze pamiętać o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  • OŚWIADCZENIE

Po czwarte, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

  • OPŁATA

Po piąte należy dokonać opłaty za przedłużenie ważności certyfikatu, a potwierdzenie przelewu dołączyć do wniosku. Opłatę wnosimy na konto oddziału terenowego lub biura UDT. Numery kont wraz z danymi teleadresowymi znajdują się na stronie internetowej UDT , w zakładce „Kontakt”.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w dowolnym oddziale terenowym lub biurze UDT, ale sprawa zostanie załatwiona szybciej, jeśli wniosek trafi do oddziału lub biura, w którym certyfikat został wydany.

Tak w skrócie wygląda proces przedłużania ważności certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii w tzw. „normalnych warunkach”.

Źródło: UDT

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz