.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

WAŻNE! – Prezydent podpisał ustawę likwidującą system opustów

Prezydent podpisał kontrowersyjną ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, o czym poinformowała Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

WAŻNE! - Prezydent podpisał ustawę likwidującą system opustów [źródło: www.prezydent.pl]
WAŻNE! - Prezydent podpisał ustawę likwidującą system opustów [źródło: www.prezydent.pl]

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej także „ustawą”, ma na celu modyfikację funkcjonującego systemu wsparcia prosumcji, przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa.

Reklama
oknonet.pl

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że głównym celem projektowanej ustawy jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

Ustawa przewiduje, że dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony modelem rozliczeń energii Net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po dniu 1 kwietnia 2022 r. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci na podstawie wartość energii ustaloną według ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).
Dotychczasowi prosumenci, jak również podmioty, które wejdą do systemu do dnia 31 marca 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte – będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV (fotowoltaicznej) i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.
Ci prosumenci, którzy złożyli zgłoszenie o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r., a nie zostali przyłączeni w terminie z winy operatora systemu dystrybucyjnego, również będą mogli korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

Dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r system opustów będzie modelem rozliczeń. Na koniec tego okresu ewentualne nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca br., a prosumenci automatycznie trafią do systemu rozliczeń wartościowych.

Model Net-billing w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. będzie funkcjonował w oparciu o ceny miesięczne. Wówczas energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Wprowadzenie takiego okresu dostosowawczego wynika z konieczności dostosowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii według ceny godzinowej oraz wymagań centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2024 r.

Od dnia 1 lipca 2024 roku będzie funkcjonował model Net-billingu w oparciu o ceny godzinowe. Docelowo ma to być system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie wówczas według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Wyznaczanie tych cen będzie należało do operatora rynku informacji energii (PSE), który już dzisiaj wyznacza takie ceny.

W nowym systemie opłaty dystrybucyjne będą w 100% ponoszone przez prosumenów. Ustawa poszerza katalog podmiotów systemu o prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej oraz reprezentanta prosumentów.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. z wyjątkiem przepisów art. 4d ust. 2–5 ustawy o odnawialnych źródłach energii i art. 8 noweli, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

 

źródło: www.prezydent.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz