.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Stabilna sprzedaż – Grupa Apator podsumowuje wyniki 2021 roku

Grupa Apator zamyka rok 2021 przychodami na poziomie 940 mln PLN, generując znaczące wzrosty sprzedaży na rynkach eksportowych. W 4. kwartale ub.r. segment Woda i Ciepło wypracował rekordowe przychody. Udana transakcja sprzedaży gruntu w Poznaniu pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe Grupy, jednocześnie Apator Powogaz finalizuje budowę nowoczesnej fabryki w Jaryszkach.

Grupa Apator podsumowuje wyniki 2021 roku
Grupa Apator podsumowuje wyniki 2021 roku

 

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 1-4Q 2021 r. zbliżone do ubiegłorocznych (940,3 mln PLN), dzięki wyraźnemu ożywieniu popytu w segmencie Woda i Ciepło (295,4 mln PLN, +23% r/r) oraz wzrostowi sprzedaży w segmencie Gaz (269,7 mln PLN, +7% r/r), przy niższej r/r sprzedaży w segmencie Energii Elektrycznej (375,2 mln PLN, -16% r/r).
  • Skonsolidowana EBITDA w okresie 1-4Q 2021 r. na poziomie 150,2 mln PLN (w tym wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu +34,1 mln PLN), zysk netto w wysokości 62,7 mln PLN (wynik bez zysku na sprzedaży nieruchomości: 35,1 mln PLN).
  • Trwały trend odbudowy eksportu po okresie ograniczeń pandemicznych – wzrost eksportu wyniósł 16%, a jego udział w całkowitych obrotach Grupy Apator osiągnął poziom 47% przychodów ogółem.
  • Wyniki 4. kwartału 2021 r.: skonsolidowane przychody wyższe r/r o 4% (238,3 mln PLN), dzięki wysokiej dynamice sprzedaży zagranicznej odnotowanej we wszystkich segmentach oraz wzrostowi sprzedaży gazomierzy oraz wodomierzy w kraju. Wyniki finansowe pod presją inflacji kosztowej: niższy r/r poziom EBITDA (19,2 mln PLN) i strata netto w wysokości 1,6 mln PLN.
  • Sytuacja finansowa pod kontrolą, mimo wyższego r/r poziomu zadłużenia (głównie w wyniku utrzymywania i systematycznego uzupełniania buforów materiałów pod przyszłe kontrakty) – dług netto/EBITDA za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 1,16x (po oczyszczeniu wyniku ze zdarzenia jednorazowego zadłużenie finansowe również na bezpiecznym poziomie 1,50x).
Reklama
oknonet.pl

Rok 2021 to kolejny okres działalności biznesu w niepewnym i wymagającym otoczeniu gospodarczym. Grupa Apator, dzięki silnym fundamentom, zdywersyfikowanemu biznesowi i szerokiej skali działania, wykazała odporność na gospodarcze perturbacje. Priorytetem w ostatnich miesiącach była odbudowa sprzedaży na rynkach podlegających wcześniejszym ograniczeniom związanym z COVID-19. Grupa kontynuowała prace rozwojowe w zakresie technologii zdalnej komunikacji urządzeń pomiarowych oraz rozwiązań wspierających efektywność zarządzania sieciami dystrybucyjnymi. Prowadzono też dalsze działania w kierunku rozbudowy portfolio rozwiązań dla OZE. W związku z sytuacją makroekonomiczną, największym wyzwaniem operacyjnym była sprawna organizacja gospodarki magazynowej i wypracowanie nowego, elastycznego modelu funkcjonowania logistyki zaopatrzenia.

Na działalności sektora przemysłowego w całym 2021 roku cieniem kładły się zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw komponentów oraz towarzysząca im inflacja kosztów. Mimo trudnych warunków i wysokiej bazy z 2020 roku (sprzedaż na tzw. „Rynek mocy”) Grupa Apator utrzymała poziom skonsolidowanych przychodów (+1% r/r, 940,3 mln PLN) i osiągnęła wynik netto w kwocie 62,7 mln PLN. Po korekcie wyników o wpływ sprzedaży nieruchomości w Poznaniu, EBITDA wyniosła 116,2 mln PLN (-11% r/r), zaś zysk netto Grupy ukształtował się na poziomie 35,1 mln PLN (-44% r/r).

W 4Q 2021 r. Grupa Apator wygenerowała nieznaczny wzrost przychodów r/r – wyraźny wzrost obrotów w segmencie Gaz (+24% do 65,1 mln PLN) oraz Wody i Ciepła (+14% r/r do 77,4 mln PLN) zarówno w kraju, jak również na rynkach zagranicznych, kompensujących spadek obrotów w segmencie Energii Elektrycznej (-12% do 95,8 mln PLN). Zysk EBITDA wyniósł 19,2 mln PLN (-39% r/r), zaś wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie -1,6 mln PLN, na co wpływ miały m.in. niekorzystne różnice kursowe i wycena transakcji zabezpieczających oraz wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

Segment Energia Elektryczna (EE)

W segmencie Energii Elektrycznej zrealizowano sprzedaż niższą o 16% w porównaniu do roku 2020 na skutek spadku obrotów na rynku krajowym w związku z ukończeniem na początku 2021 r. realizacji kontraktu na tzw. “Rynek mocy”. Podczas gdy w liniach aparatury łączeniowej, systemów sterowania i nadzoru (SSiN) oraz ICT uzyskano obroty wyższe r/r, na wynikach segmentu zaważyła właśnie zmniejszona sprzedaż liczników energii elektrycznej dla krajowych OSD (przy zwiększonym o 16% r/r eksporcie liczników, głównie do Niemiec).

Linia opomiarowania energii elektrycznej podlega stosunkowo największym fluktuacjom związanym z aktualną sytuacją makroekonomiczną oraz otoczeniem regulacyjnym. Producenci urządzeń elektronicznych doświadczają problemów w zakresie podaży surowców i materiałów do produkcji, jak również presji inflacyjnej po stronie kosztów materiałów, frachtu i pracy. Ponadto model sprzedaży oparty w głównej mierze na umowach długoterminowych, zawieranych w trybie postępowań o zamówienia publiczne, daje ograniczone możliwości przełożenia inflacji kosztów na ostateczne ceny dla klienta w ramach realizowanych umów (zawieranych w większości w latach 2020-21). Jednocześnie, brak rozporządzenia w sprawie specyfikacji technicznej liczników zdalnego odczytu do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne ułatwia wejście na rynek polski dostawców urządzeń o standardowych funkcjonalnościach, co wpływa na marże.

Ciekawe szanse rynkowe rysują się przed liniami biznesowymi aparatury łączeniowej oraz ICT i SSiN, co wynika z zapowiedzi OSD dotyczących planowanych znacznych nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury energetycznej, związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostaw, jak również integracją sieci dystrybucyjnej z energetyką odnawialną – w tych obszarach zastosowanie ma dostarczana przez Grupę Apator aparatura łączeniowa, telemechanika oraz elektroenergetyczna aparatura zabezpieczeniowa. Cele transformacji krajowego sektora energetycznego oraz regulacje UE w zakresie zmniejszania emisyjności źródeł energii, wiążą się z kolei z rozbudową aktywów OZE w portfelu spółek dystrybucyjnych, co spowoduje dodatkowy, skokowy wzrost udziału „zielonych mocy” w systemie i da impuls inwestycyjny po stronie zaawansowanych rozwiązań do zarządzania siecią dystrybucji oferowanych przez spółki segmentu EE.

OTUS licznik ee klasy smart

Segment Gaz

W okresie 1-4Q 2021 r. przychody ze sprzedaży segmentu wzrosły o 7% r/r, głównie w wyniku wysokiej dynamiki sprzedaży w kraju (+25% r/r). Grupa Apator utrzymuje pozycję kluczowego dostawcy gazomierzy dla Polskiej Spółki Gazownictwa – w 2021 roku realizowano dostawy gazomierzy miechowych w ramach 2-letniego kontraktu zawartego w lutym 2020 r., zaś w listopadzie ub.r. oferta Apator Metrix została ponownie wybrana w sześciu zadaniach na łączną kwotę 74,9 mln PLN, obejmujących dostawę kolejnych 540 tys. sztuk gazomierzy (z prawem opcji w wys. +/¬-20%). Nadal bardzo duży udział w przychodach segmentu generują gazomierze inteligentne przeznaczone na rynek belgijski, niderlandzki i brytyjski oraz gazomierze z liczydłem mechanicznym dostarczane na rynek niemiecki, przy utrzymaniu produkcji kontraktowej na rynek turecki, co pozwala na osiąganie wysokiego, stabilnego r/r poziomu eksportu tej części biznesu Grupy Apator.

Kolejne kraje europejskie przygotowują się do wdrażania gazomierzy inteligentnych (m.in. Hiszpania, Austria, Rumunia i Węgry). Jednym z najbardziej perspektywicznych rynków jest Belgia, w której trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny przetarg (dostawa ok. 1 mln szt. liczników o łącznej wartości ok. 65 mln EUR) zapewni stabilny backlog segmentu na kolejne lata. Również Polska Spółka Gazownictwa bada wariant wdrożenia gazomierzy inteligentnych – Apator Metrix brał udział w ogłoszonych przez PSG konsultacjach rynkowych, jak również dostarczał gazomierze smart w ramach pilotażu. Niezależnie od postępów smart meteringu w Europie, nadal pojawiają się liczne przetargi na gazomierze standardowe, w których Apator Metrix także z powodzeniem bierze udział.

iSMART2 gazomierz smart na rynek belgijski

Segment Woda i Ciepło (W&H)

Ostatni kwartał 2021 r. był rekordowy pod względem obrotów, zaś w okresie czterech kwartałów ub.r. segment W&H osiągnął wzrost przychodów o 23% r/r, przy wyższych o 10% r/r obrotach w kraju i dynamicznym wzroście eksportu (+35% r/r). Główne kierunki eksportowe segmentu to Czechy, Francja, Hiszpania i rynki wschodnie.

Branży wody i ciepła w Polsce w 2021 roku sprzyjała m.in. koniunktura w budownictwie i towarzyszący jej wzrost liczby oddanych mieszkań i rozpoczętych budów. Rynek na usługi opomiarowania wody rośnie w całej Europie i na świecie, jednocześnie klienci oczekują coraz dokładniejszych metod pomiaru – stąd segment rozwija ofertę wodomierzy ultradźwiękowych z szerokim zakresem komunikacji zdalnej. Nadal jednak utrzymuje się wysoki popyt w zakresie wodomierzy mechanicznych mających powszechne zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie w krajach Europy Wschodniej oraz na Bałkanach. Rynek opomiarowania ciepła również przejawia tendencję wzrostową, która wynika ze zmian legislacyjnych (obowiązkowe opomiarowanie ciepła w UE), ale także ogólnej, rosnącej świadomości użytkowników w zakresie efektywności energetycznej i cieplnej. Podobnie jak w przypadku wodomierzy, w ciepłownictwie również pojawia się duże zainteresowanie systemami zdalnego odczytu.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój i przyszłe wyniki segmentu jest relokacja zakładu Apator Powogaz do Jaryszek koło Poznania. Zaplanowana na 2Q 2022 r. operacja przeniesienia działalności do nowoczesnej fabryki to kamień milowy w kierunku automatyzacji procesów produkcyjnych, wdrożenia najwyższych standardów jakości wyrobów oraz znaczącego zwiększenia efektywności i mocy wytwórczych (skala produkcji wodomierzy w perspektywie 2025 r. osiągnie poziom 4 mln szt. rocznie, co oznacza wzrost o ok. 40% w porównaniu do roku 2021, zdecydowanie wzrosną także wolumeny w pozostałych grupach asortymentowych). Oprócz części hardware’owej, segment intensywnie rozwija ofertę systemów zdalnego sterowania, lokalizacji wycieków oraz autonomicznie działających systemów ograniczania strat wody, a także usługi zdalnego odczytu dla wody i ciepła.

Istotna część wydatków inwestycyjnych Grupy Apator poniesionych w okresie 1-4Q 2021 r. związana była z budową nowej fabryki Apator Powogaz (38,2 mln PLN). Blisko 40% z łącznej kwoty ok. 90 mln PLN zrealizowanego Capexu przypadło na działalność R&D i nowe produkty, zaś ok. 13% nakładów Grupy przeznaczono na cele związane z dalszą poprawą efektywności i zwiększaniem mocy produkcyjnych.

Ultrimis ultradzwiekowy wodomierz nowej generacji

Za nami rok pełen wyzwań, związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem w otoczeniu zaburzonych łańcuchów dostaw komponentów oraz presji kosztowej. Czynniki te w sposób istotny wpłynęły na poziom wyników finansowych Grupy za rok 2021, natomiast dzięki dywersyfikacji segmentowej i geograficznej Grupa utrzymuje sprzedaż na stabilnym poziomie. Oparcie działalności Apatora o trzy uzupełniające się filary biznesowe o nieco odmiennych cyklach zamówień oraz dobre planowanie i dbałość o sferę finansową sprawiają, że nawet w wymagającej sytuacji rynkowej Apator zachowuje zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Rok 2022 będzie zapewne również pełen wyzwań, także w związku z sytuacją na Wschodzie. Na rynkach Rosji, Ukrainy i Białorusi generujemy niewielką część biznesu, stanowiącą ok. 5-6% przychodów, jednak z wielką uwagą śledzimy bieżące doniesienia. Dokładamy wszelkich starań, by Grupa realizowała swoje ambicje biznesowe, w tym w zakresie rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych, co przekładać się będzie na satysfakcjonujący poziom osiąganych wyników – podsumowuje Zarząd Apator SA.

 

Podstawowe dane finansowe

mln zł1-4Q 20212020

dynamika

sprzedaż940,3934,8+1%
EBITDA150,2131,1+15%
EBITDA bez nieruchomości116,2131,1-11%
wynik netto62,762,2+1%
wynik netto bez nieruchomości35,162,2-44%

 

Przychody głównych segmentów

mln zł1-4Q 20212020dynamika
sprzedaż krajowa497,8553,4-10%
sprzedaż zagraniczna442,5381,4+16%
segment Energia Elektryczna375,2444,3-16%
segment Gaz269,7251,0+7%
segment Woda i Ciepło295,4239,5+23%

Źródło: apator.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz