Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Prawie 310 mln zł zysku EBITDA i 170 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku

Polenergia opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2023 roku. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym okresie skorygowany wynik EBITDA na poziomie 308,9 mln zł oraz zysk netto na poziomie 169,8 mln zł. Odpowiada za to przede wszystkim wyższy wynik segmentu farm wiatrowych. – Z każdym rokiem wytwarzamy coraz więcej zielonej energii. Wraz z nią rośnie też rola naszej Grupy w postępującej transformacji energetycznej – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Prawie 310 mln zł zysku EBITDA i 170 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku
Prawie 310 mln zł zysku EBITDA i 170 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku [źródło: www.polenergia.pl]

W pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy był wyższy o 97,5 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto zanotował wzrost o 50,8 mln zł w stosunku do wyniku z pierwszego półrocza 2022 roku. Największy wpływ miał na to wyższy wynik segmentu farm wiatrowych (o 66,9 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia eksploatacji farm wiatrowych Dębsk i Kostomłoty.

Polenergia rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Z każdym kolejnym rokiem oddajemy do użytku nowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne i produkujemy coraz więcej zielonej energii. Wraz z nią rośnie też rola naszej Grupy w postępującej transformacji energetycznej. To ważna informacja także dla naszych klientów, którzy stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją – mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży (o 42,8 mln zł), co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE oraz handlu certyfikatami z farm wiatrowych. Wynik został częściowo skompensowany przez niższy wynik w segmencie dystrybucji (o 6,5 mln zł), segmencie niealokowanych (o 4,5 mln zł) oraz fotowoltaiki (o 1,2 mln zł).

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia w pierwszym półroczu 2023 roku były niższe o 974,9 mln zł, co jest spowodowane głównie niższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży (o 1 113,8 mln zł), skompensowanymi częściowo przez wyższe przychody w segmentach lądowych farm wiatrowych (o 83,3 mln zł), gazu i czystych paliw (o 34,9 mln zł) oraz dystrybucji (o 15,9 mln zł).

Wyniki za drugi kwartał 2023

W drugim kwartale 2023 roku, w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 33,8 mln zł. Wpływ na to miały głównie wyższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 45,5 mln zł) oraz lądowych farm wiatrowych (o 11,2 mln zł), skompensowane częściowo przez niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży (o 32,2 mln zł). Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 107,6 mln zł i był wyższy o 75,2 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie 2022 roku.

Przyczyniły się do tego głównie wyższe wyniki w segmencie obrotu i sprzedaży (o 66,5 mln zł) przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, sprzedaży energii, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz w segmencie gazu i czystych paliw (o 7,8 mln zł) w związku z wyższym wynikiem optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz wyższej marży na sprzedaży ciepła.

Nowe projekty OZE

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa prowadziła prace w celu realizacji kolejnych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Projekt Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW w styczniu tego roku uzyskał koncesję na wytwarzanie zielonej energii. Projekt Farmy Wiatrowej Piekło o mocy 13,2 MW w maju 2023 roku uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie, a w sierpniu 2023 roku koncesję. Projekt Farmy Wiatrowej Grabowo o mocy 44 MW w lipcu 2023 roku uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie.

W zaawansowanej fazie budowy jest projekt Farmy Fotowoltaicznej Strzelino o mocy 45,2 MW. Prace budowlano-instalacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ich zakończenie planowane jest w grudniu, a uzyskanie koncesji w pierwszym kwartale 2024 roku.

Grupa kontynuuje też prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych, przygotowując się do realizacji swojej strategicznej inwestycji – budowy trzech projektów MFW Bałtyk I, II i III o łącznej mocy do 3000 MW zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Polenergia realizuje je we współpracy z norweskim Equinor. W kwietniu 2023 roku spółki MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III zawarły z SIF Netherlands B.V. umowy o wybór preferowanego dostawcy i rezerwację mocy produkcyjnych na potrzeby produkcji monopali, pełniących rolę fundamentów pod turbiny wiatrowe dla każdego z projektów.

Rozwój programu wodorowego

Polenergia aktywnie rozwija też program wodorowy, którego celem jest przedłużenie obecnego łańcucha wartości Grupy o wykorzystanie energii elektrycznej do produkcji odnawialnego wodoru. Będzie on wytwarzany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w odnawialnych źródłach energii. Realizacja programu obejmuje opracowanie nowych modeli biznesowych oraz budowę jednostek wytwarzania wodoru. W ramach programu Grupa przygotowuje do podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych trzy projekty: H2Silesia, H2HUB Nowa Sarzyna oraz eFuels. Decyzje inwestycyjne są uzależnione od zabezpieczenia odpowiedniej struktury komercyjnej, finansowania i zgód korporacyjnych.

Projekty wodorowe to bardzo ważny element strategii Polenergii. W jej ramach rozwijamy m.in. koncepcję budowy wielkoskalowej fabryki zielonego wodoru o mocy 105MW na Górnym Śląsku czy instalację o mocy 5 MW, wraz z dwiema stacjami tankowania pojazdów, na Podkarpaciu. Potencjał zielonego wodoru jest ogromny, dlatego Grupa codziennie pracuje nad możliwościami jego wykorzystania jako zeroemisyjnego paliwa, nośnika energii czy ważnego surowca dla przemysłu – mówi Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu Polenergia S.A.

Projekt H2Silesia zakłada budowę instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy 105 MW na potrzeby przemysłu ciężkiego i transportu zeroemisyjnego, zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Planowana instalacja będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton wodoru rocznie. Projekt H2HUB Nowa Sarzyna zakłada budowę pilotażowej instalacji produkcji odnawialnego wodoru o mocy nominalnej ok. 5 MW, co pozwoli na maksymalną produkcję ok. 500 ton rocznie. Instalacja będzie zlokalizowana w Nowej Sarzynie na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.

W ramach długofalowego rozwoju działalności biznesowej Polenergii, prowadzony jest też projekt o nazwie eFuels, który ma na celu przygotowanie Grupy do uczestnictwa w gospodarce wodorowej nie tylko w zakresie wytwarzania odnawialnego wodoru, ale także w jego przetwarzaniu na produkty pochodne. Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnego wodoru do produkcji metanolu i odnawialnego paliwa lotniczego. Paliwo powstałe w rezultacie projektu pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie lotniczym, bez potrzeby budowy nowej infrastruktury, baz paliwowych oraz opracowywania nowych konstrukcji samolotów.

7 czerwca 2023 roku spółka zależna Polenergia H2HUB Nowa Sarzyna zawarła z norweską spółką Hystar AS umowę dostawy oraz uruchomienia elektrolizera o mocy 5 MW i jego długoterminową umowę serwisową. W tym samym dniu została zawarta umowa o współpracy z Międzynarodową Korporacją Finansową („IFC”), należącą do Grupy Banku Światowego celem sfinansowania kosztów rozwoju Projektu H2HUB Nowa Sarzyna, który obejmuje wytwórnię wodoru wraz z dwoma stacjami tankowania oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto, w dniu 27 czerwca 2023 roku została podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie projektu budowy dwóch stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w dwóch lokalizacjach: na terenie graniczącym z Elektrociepłownią Nowa Sarzyna oraz w Rzeszowie. Łączna kwota przyznanego dofinansowania w formie dotacji wyniesie do 20 mln zł.

Działalność spółek

Spółka Polenergia Sprzedaż kontynuuje sprzedaż energii wytworzonej w grupowych źródłach odnawialnych. Odbiorcami są klienci biznesowi oraz indywidualni (B2B oraz B2C). Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest w standardzie Energia 2051. W ramach współpracy wewnątrzgrupowej przygotowano, wdrożono i zaoferowano produkty łączące instalację paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz dostawy zielonej energii.

Spółka Polenergia Fotowoltaika w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2023 zainstalowała 25,8 MW paneli fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła 251 sztuk tych urządzeń. Rozpoczęto także sprzedaż i instalację magazynów energii. Kontynuowano sprzedaż usług w segmencie korporacyjnym (duże instalacje pow. 50 kW). Trwają także prace rozwojowe nad nowymi produktami, zarówno samodzielnie przez Spółkę, jak i we współpracy z Polenergią Sprzedaż.

Spółka Polenergia eMobility aktywnie pozyskuje lokalizacje pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie całego kraju. Uruchomione zostały już 24 stacje posiadające w sumie 33 punkty ładowania. Spółka rozwija dedykowany software do obsługi stacji ładowania, a także do obsługi klientów, kontynuując jednocześnie rozwój funkcjonalności systemu oraz aplikacji klienckiej. Poza inwestycjami w sieć stacji ogólnodostępnych spółka przygotowała oraz wdrożyła do sprzedaży komercyjną ofertę w zakresie elektromobilności obejmującą sprzedaż stacji ładowania, usług technicznych oraz usług związanych z zarządzaniem stacjami ładowania.

Źródło: polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz