Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

O 1 lutego niższe stawki VAT na gaz, energię i paliwa

26 stycznia 2022 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dla odbiorców energii i gazu. Pierwsza obniża stawki VAT, druga uruchamia specjalny instrument ochrony odbiorców gazowych.

O 1 lutego niższe stawki VAT na gaz, energię i paliwa
O 1 lutego niższe stawki VAT na gaz, energię i paliwa

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy:

 • z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary w ramach przeciwdziałania inflacji,

Ustawa wprowadza stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla:

 1. towarów spożywczych wymienionych w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług,
 2. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych,
 3. nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług,
 5. gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

Ustawa wprowadza ponadto stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5 % dla:

 1. energii elektrycznej,
 2. energii cieplnej.

Ustawa wprowadza również stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8 % dla:

 1. benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 2. olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 3. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,
 4. przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,
 5. przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.
 • z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, której głównym celem jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych,

Ustawa zmienia:

 1. ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 2. ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
 3. ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;
 4. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 5. ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 6. ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych;
 7. ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Źródło: prezydent.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz