Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Grupa Apator zamyka rok przychodami powyżej miliarda złotych

Grupa Apator wypracowała w 2022 r. przychody wyższe o 15% r/r, a suma obrotów przekroczyła - po raz pierwszy w historii - poziom 1 mld złotych. Wyniki nadal pozostają pod wpływem wymagającego otoczenia makroekonomicznego.

Grupa Apator zamyka rok przychodami powyżej miliarda złotych
Grupa Apator zamyka rok przychodami powyżej miliarda złotych

Rok 2022 był trudnym sprawdzianem odporności dla biznesu i postawił przedsiębiorców przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Po okresie utrudnień związanych z trwającą pandemią, w wyniku agresji zbrojnej w Ukrainie makrootoczenie uległo dalszej destabilizacji. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na poziom wyników finansowych i marż Grupy Apator za 2022 rok. W warunkach wysokiej inflacji kosztów, utrzymujących się problemów z dostępnością komponentów oraz niestabilności kursów walutowych Grupa konsekwentnie podejmowała działania w celu dalszej poprawy efektywności operacyjnej oraz uelastycznienia polityki cenowej, które pozwoliły na częściowe złagodzenie negatywnego wpływu otoczenia na wyniki i marże. Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych oraz realizacji konsekwentnie budowanego portfela zamówień Grupa osiągnęła rekordowy poziom przychodów przekraczający miliard złotych, skutecznie docierając z ofertą do dotychczasowych i nowych klientów.

Sytuacja w 4. kwartale 2022 r.

Grupa Apator zwieńczyła rok 2022 najwyższym w historii Grupy kwartalnym wynikiem sprzedażowym tj. ponad 306 mln zł (+29% r/r), osiągniętym dzięki wysokim obrotom we wszystkich trzech segmentach biznesowych. Najwyższy, ponad 42 proc. wzrost w segmencie Energii Elektrycznej to w głównej mierze efekt realizacji zakontraktowanych dostaw liczników smart na rynek krajowy, ale także zwiększonego popytu na aparaturę łączeniową. O 35% r/r wzrosła sprzedaż w segmencie Wody i Ciepła w efekcie dynamicznie rosnącego eksportu wodomierzy domowych i przemysłowych, przy utrzymującej się dobrej sprzedaży w kraju. Nieznaczny wzrost obrotów (+2%) miał miejsce także w segmencie Gazu, którego długoterminowe perspektywy w Europie są powiązane z polityką energetyczną UE.

Wyniki i marże 4. kwartału nadal pozostawały pod negatywnym wpływem czynników makro, przekładających się na istotnie wyższe rok do roku koszty operacyjne, które nie w pełni mogły być odzwierciedlone w cenach, a tym samym wywierały presję na marże. Niekorzystnie na wyniki kwartału wpłynął dodatkowo odpis wartości udziałów w brytyjskiej spółce zależnej GWi w kwocie ok. 4 mln zł. Niemniej, wysoki poziom sprzedaży oraz prowadzone działania efektywnościowe pozwoliły wypracować zysk EBITDA w wysokości 31,6 mln zł, tj. ponad 60% wyższy r/r oraz zysk netto na poziomie 12,8 mln zł (wobec straty -0,9 mln zł w 4Q 2021 r.)

Wyniki za 1-4Q 2022 r.

Wysoka sprzedaż – pierwszy raz w historii osiągająca poziom powyżej miliarda zł (1.081,6 mln zł, +15% r/r) – jest potwierdzeniem sprzyjających Grupie Apator trendów związanych z zieloną transformacją gospodarki, efektywnością energetyczną i presją na oszczędzanie zasobów. Wśród swoich „tradycyjnych” grup klientów Grupa odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania pomiarowe (liczniki smart do zdalnego odczytu zużycia wszystkich mediów), specjalistyczną aparaturę łączeniową i automatykę do zabezpieczania sieci (kluczową dla bezpieczeństwa dostaw energii wobec rosnącego udziału niestabilnych źródeł OZE w systemie) oraz na nowoczesne rozwiązania ICT wspierające OSD w zarządzaniu infrastrukturą sieci. Z kolei wzrost cen energii i innych mediów energetycznych potęguje presję na optymalizację kosztów po stronie przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, dla których Apator rozwija specjalną ofertę produktową i usługową.

Znaczący, dwucyfrowy wzrost sprzedaży odnotowano zarówno w kraju, jak i w eksporcie, i dotyczył on wszystkich segmentów. Wartościowo największy wzrost w kraju przypadł w udziale Energii Elektrycznej, zaś do sprzedaży zagranicznej w największym stopniu kontrybuował segment Wody i Ciepła a następnie Gazu – w efekcie Grupa z nawiązką odrobiła utratę przychodów z rynków wschodnich.

Wyniki finansowe Grupy w całym 2022 roku podlegały zewnętrznym czynnikom negatywnie wpływającym na marże i poziomy generowanych zysków. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 102,8 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto osiągnął poziom 20,4 mln zł (korekta wyników w wysokości ok. 11 mln zł o charakterze jednorazowym dotyczyła dokonanego w 3Q 2022 roku odpisu aktualizującego wartość prac rozwojowych w brytyjskiej spółce GWi z segmentu Gaz).

Mimo symptomów spowolnienia gospodarczego, perspektywy Grupy Apator pozostają dobre, co odzwierciedlone jest w dużej aktywności sprzedażowej i konsekwentnie budowanym portfelu zamówień. Segment Energii Elektrycznej realizuje dostawy liczników smart do praktycznie wszystkich krajowych OSD oraz dostarcza szereg rozwiązań niezbędnych do modernizacji i rozbudowy sieci dystrybucyjnych. W ostatnich miesiącach Grupa pozyskała nowe kontrakty na dostawy liczników smart dla Energa Operator oraz zawarła umowy wykonawcze w ramach konsorcjum na dostawy i montaż liczników dla Tauron Dystrybucja w kolejnym etapie projektu Smart City Wrocław. Segment Gaz realizuje stabilną sprzedaż dostarczając gazomierze do Polskiej Spółki Gazownictwa oraz na liczne rynki eksportowe, a w 2023 r. we współpracy z Landis+Gyr rozpocznie realizację kilkuletniego, największego w swojej historii, kontraktu na rynek belgijski. Z kolei Woda i Ciepło konsekwentnie utrzymuje trend wzrostu obrotów związany z rosnącym popytem na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru wody i ciepła na dotychczasowych rynkach europejskich, ale także poza Europą (np. Etiopia i Tajlandia).

Istotną niekorzystną tendencją w działalności Grupy, z którą mierzymy się od dłuższego czasu, jest erozja marż. Tempo zmienności otoczenia makroekonomicznego i skala oddziaływania negatywnych czynników ogólnogospodarczych, a także presja konkurencyjna spowodowały, że nasza odpowiedź musiała być przemyślana, a procesy szeroko zakrojone i wykraczające daleko poza szybkie rozwiązania i tzw. proste rezerwy. Z pewnością nie możemy powiedzieć, że działania zostały już ukończone, ale widzimy, że stopniowo przynoszą efekty. Już drugi kwartał 2022 r., w następstwie między innymi renegocjacji kontraktów i zmian parametrów ofertowania, pozwolił na powstrzymanie trendu utraty marży.

Te działania są niezbędne w obliczu doświadczanej przez przemysł wzrastającej presji kosztowej. Pracujemy nad dalszą modyfikacją naszej oferty, aby dostarczać klientom nie tylko urządzenia pomiarowe, ale również kompletne systemy i usługi, i w ten sposób zwiększać wartość dodaną w procesie zarządzania zużyciem mediów – mówi Tomasz Łątka, Członek Zarządu Apator SA. – Otoczenie od strony kosztowej jest na pewno dalece niesprzyjające, ale jednocześnie wiele globalnych makrotrendów – jak np. transformacja energetyczna i rozwój energetyki rozproszonej, konieczność oszczędzania zasobów, termomodernizacja czy wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa – stwarza nam bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu. Chcemy te szanse wykorzystać jak najlepiej i udaje nam się to stopniowo realizować, co w pierwszej kolejności widzimy w linii przychodów – podsumowuje Tomasz Łątka.

Zwiększając przychody nie tracimy z oczu priorytetowego zadania w obszarze zarządzania kapitałem. Rozchwianie łańcuchów dostaw w okresie pandemii, pogłębione dodatkowo wojną w Ukrainie zmusiło nas do istotnego zwiększenia zasobu materiałów i półproduktów, aby móc sprawnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i jako solidny, godny zaufania partner wywiązać się z zawartych kontraktów. Druga połowa ubiegłego roku to okres intensywnej pracy nad optymalizacją kapitału obrotowego i uwalnianiem zgromadzonej w nim gotówki. Na koniec roku ograniczyliśmy poziom zadłużenia finansującego – poza kapitałem obrotowym – również inwestycje w zachowanie potencjału wytwórczego i nowe produkty. Widzimy, że dług wyższy o każde 10 mln zł to dodatkowo blisko 1 mln kosztów w skali roku, dlatego zachowujemy się racjonalnie w zarządzaniu środkami pieniężnymi – dodaje Małgorzata Mazurek, Dyrektor ds. Finansowych Grupy Apator.

 

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży powyżej 1 mld zł (1.081,6 mln zł, +15% r/r) dzięki kontynuowanej tendencji powrotu do wysokiej sprzedaży w Energii Elektrycznej (439,2 mln zł, +17% r/r), rekordowym przychodom w Wodzie i Cieple (360,9 mln zł, +22% r/r) oraz niewielkiemu wzrostowi w segmencie Gaz (281,5 mln zł, +4% r/r);
  • Skonsolidowane wyniki finansowe za 1-4Q 2022 r., po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych*, wyniosły odpowiednio: EBITDA: 102,8 mln zł, zaś zysk netto: 20,4 mln zł;
  • Najwyższa w historii sprzedaż kwartalna tj. 306,6 mln zł (+29% r/r) wynikająca ze znacznego odbicia w Energii Elektrycznej: 136,0 mln zł, +42% r/r (najwyższa kwartalna sprzedaż w historii), rekordowego kwartału w Wodzie i Cieple: 104,3 mln zł (+35% r/r), szczególnie w eksporcie, przy 2% r/r wzroście w Gazie: 66,3 mln zł;
  • Utrzymanie geograficznej struktury sprzedaży, w której przychody generowane w Polsce i w eksporcie stanowią podobny udział w obrotach, co zapewnia Grupie stabilną dywersyfikację działalności i większą przewidywalność przyszłych wyników sprzedaży;
  • Istotna poprawa wskaźnika zadłużenia na koniec roku – dług netto/skorygowana EBITDA LTM na poziomie 2,06x wobec 2,82x na koniec 3Q 2022, dzięki sukcesywnemu wzrostowi wyniku EBITDA oraz optymalizacji kapitału obrotowego przekładającej się na wyższy poziom generowanych przepływów pieniężnych.

Podstawowe dane finansowe

mln PLN1-4Q 20222021dynamika
sprzedaż1.081,6940,1+15%
EBITDA91,9150,6-39%
EBITDA bez zdarzeń jednorazowych*102,8116,5-12%
wynik netto9,563,3-85%
wynik netto bez zdarzeń jednorazowych*20,435,7-43%

 

Przychody głównych segmentów

mln PLN1-4Q 20222021dynamika
sprzedaż krajowa571,4497,7+15%
sprzedaż zagraniczna510,2442,4+22%
segment Energia Elektryczna439,2375,1+17%
segment Gaz281,5269,6+4%
segment Woda i Ciepło360,9295,4+22%

 

*) wyniki skorygowane o wpływ zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA (segment Woda i Ciepło)
w 2021 r. oraz o odpis wartości prac rozwojowych spółki GWi (segment Gaz) w 1-4Q 2022 r.

Źródło: Apator

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz