Reklama
http://www.multitherma.com/

Dofinansowania z Ansolar

Głównym założeniem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez rozbudowaną ofertę dofinansowań do wymiany źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające normy emisji. Twórcy programu Czyste Powietrze zakładają, że dzięki wprowadzanym rozwiązaniom nasz kraj szybciej upora się z problemem smogu. Dzięki programowi Czyste Powietrze inwestorzy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego w realizacji swoich przedsięwzięć.

Dofinansowania z Ansolar
Dofinansowania z Ansolar [źródło: www.ansolar.pl]

Czyste Powietrze zawiera szeroką ofertę dofinansowań, począwszy od dopłat do modernizacji centralnego ogrzewania, aż po termomodernizację, która ma na celu poprawę sprawności energetycznej budynku. W dalszej części publikacji dowiesz się na jakie kwoty możesz liczyć, korzystając z tego programu. Program Czyste Powietrze zaczął obowiązywać w 2019 roku. Natomiast czas jego trwania przewidziano aż na 10 lat. Wnioski będą przyjmowane do końca 2027 roku. Zatem kto może skorzystać z tego programu? Z dofinansowania Programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych posiadających księgę wieczystą.

W programie wyróżniono trzy poziomy dotacji:

 • Poziom podstawowy: Dochód Wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tys. złotych. W przypadkuuzyskiwania dochodów z kilku źródeł, są one sumowane (suma ta w dalszym ciągu nie może przekroczyć 135 tys. rocznie).
 • Podwyższony: W którym przeciętny dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego (zamieszkałego w danym miejscu) nie może wynosić więcej niż:
  – W przypadku gospodarstw jednoosobowych: 2 651 zł
  – W przypadku gospodarstw wieloosobowych: 1 894 zł
 • Najwyższy: W którym przeciętny dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie może wynosić więcej niż:
  – W przypadku gospodarstw jednoosobowych: 1 526 zł
  – W przypadku gospodarstw wieloosobowych: 1 090 zł
  – lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Na jakie kwoty może liczyć Wnioskodawca?

Kwota dofinansowania zależy od poziomu dotacji (podstawowy, podwyższony, najwyższy). W poziomie podstawowym Inwestor może ubiegać się o zwrot do 19400 zł do pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, do 6000 zł do instalacji fotowoltaicznej, do 8100 zł do instalacji i/lub modernizacji c.o. i c.w.u, do 6700 do rekuperacji. W poziomie podwyższonym mówimy o kwocie do 28100 zł do pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, do 9000 zł do instalacji fotowoltaicznej, do 14300 zł do instalacji i/lub modernizacji c.o. i c.w.u., do 11700 zł do rekuperacji. Jeśli chodzi o poziom najwyższy to kwota dofinansowania do pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej wynosi do 35200 zł, do 15000 zł do instalacji fotowoltaicznej, do 20400 zł do instalacji i/lub modernizacji c.o. i c.w.u, do 16700 zł do rekuperacji.

Poniżej wykaz dokładnych kwot i intensywności dofinansowania dla poszczególnych grup Wnioskodawców.

Ważną kwestią jest też to że, Beneficjenci, którzy należą do podwyższonego i najwyższego poziomu mają możliwość skorzystania z opcji Prefinansowania. Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem. To oznacza, że w ramach prefinansowania, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wnioskodawca złoży wniosek, wypłaca dotację nie beneficjentowi, ale firmom wykonawczym, które realizują inwestycję. W ramach prefinansowania WFOŚiGW wypłaca wykonawcy zaliczkę w wysokości 50 proc. przyznanej dotacji. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? Eksperci ANSOLAR zrobią to za Ciebie! Nie musisz martwić się zbędnymi formalnościami. Nasz dział dofinansowań kompleksowo wykona tą usługę w cenie zakupu i montażu naszego produktu.

 

Zrzut ekranu 2023 11 20 085203

 

Celem złożenia wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze należy założyć konto i zalogować się na stronie internetowej GWD. W systemie można wypełnić wniosek wraz z załączeniem potrzebnych dokumentów. Jakie są wymagane dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie?

DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

 • Czy Wnioskodawca jest w związku małżeńskim? Jeśli tak, to: Imię i nazwisko współmałżonka oraz numer PESEL. Wnioskodawcę obejmuje wspólność, czy rozdzielność majątkowa?
 • Czy Wnioskodawca jest właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego?
 • Numer księgi wieczystej (np. KL1B/98234578/5).
 • Numer działki (3 cyfry).
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (10letni przedział czasowy).
 • Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego [m2].
 • Czy dofinasowanie obejmuje jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe?
 • Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy (musi być nr zaświadczenia oraz data wydania zaświadczenia)- zaświadczenie od MOPS lub GOPS.
 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli jest współmałżonek)
 • Pełnomocnictwo.

DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO PREFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE:

 • Czy Wnioskodawca jest w związku małżeńskim? Jeśli tak, to: Imię i nazwisko współmałżonka oraz numer PESEL. Wnioskodawcę obejmuje wspólność, czy rozdzielność majątkowa?
 •  Czy Wnioskodawca jest właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego?
 • Numer księgi wieczystej (np. KL1B/98234578/5).
 • Numer działki (3 cyfry).
 • Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego [m2].
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (10letni przedział czasowy).
 • Umowa wykonawcy z beneficjentem (szczegółowa, daty rozpoczęcia oraz zakończenia przedsięwzięcia, oświadczenia wykonawcy itp.,).
 • Czy dofinasowanie obejmuje jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe?
 • Wartość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z załączonym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ) Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy (musi być numer zaświadczenia i data wydania zaświadczenia)- zaświadczenie od MOPS lub GOPS.
 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli jest współmałżonek).
 • Pełnomocnictwo

DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE:

 • Zaświadczenie od kominiarza o zezłomowaniu pieca/ zaświadczenie od złomowiska o zezłomowaniu (muszą być dane beneficjenta- imię, nazwisko, adres itp.)
 • Dokumenty zakupu (wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka)- faktura końcowa.
 • Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy (oświadczenie o dokonanych płatnościach).
 • Protokół odbioru montażu źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u.
 • Numer z listy ZUM.
 • Numer umowy o dofinansowanie.
 • Daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
 • Numer rachunku Beneficjenta.

Mój Prąd

Program ruszył 22 kwietnia 2023 roku. Aktualnie do 22 grudnia 2023 roku NFOŚ przyjmuje wnioski odofinansowanie. Poprzednie programy niewątpliwie przyczyniły się do popularyzacji paneli fotowoltaicznych w naszym kraju. Z związku z tym, że powoli kończy się nabór do Mojego Prądu 5.0. , zaczynają się pracę do nowej odsłony Mój Prąd 6.0. Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 6.0.? Program zakłada głównie dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. W ramach programu „Mój Prąd” przewidziane są dodatkowe środki finansowe na zakup magazynów energii, systemów zarządzania energią (HEMS/EMS), a także pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd?
Są to 3 grupy Wnioskodawców:

 • Prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-billing i nie otrzymali dotychczasowego wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 • Prosumenci, którzy rozliczają się w systemie opustów (net-metering) i nie otrzymali dotychczasowego wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale zdecydują się na przejście na system rozliczeń net- billing.
 • Prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-metering, otrzymali wcześniej wsparcie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych i spełniają jednocześnie trzy warunki:
  – Posiadają działającą instalację fotowoltaiczną, która została zbudowana i opłacona oraz podłączona do sieci przed 1 lutego 2020 roku.
  – Zdecydowali się zmienić system opustów na rozliczenia w systemie net-billing.
  – Zgłaszają dofinansowanie co najmniej jednego urządzenia z listy wskazanej w programie „Mój Prąd 5.0″.

Od 20 października nastąpiły zmiany w programie Mój Prąd. Od tej chwili Inwestorzy, którzy otrzymali dofinansowanie z innych programów np. z Czystego Powietrza mają możliwość uzyskania dofinansowania na element dodatkowy np. magazyn energii, którego dofinansowania nie przewiduje program Czyste Powietrze, w przeciwieństwie do programu Mój Prąd.

Jakie są kwoty dofinansowania w programie Mój Prąd?

 

Zrzut ekranu 2023 11 20 100720

 

Jeśli Inwestor zdecyduje się na samą instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW , to kwota zwrotu wynosi w tym przypadku 6000 zł. Natomiast Inwestor, który skorzysta z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej i elementu dodatkowego, to może liczyć na kwotę 7000 zł dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej i:

 • magazynu ciepła 5000 zł
 • pompy ciepła: gruntowej pompy ciepła 28500 zł, pompy ciepła powietrze/ woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 19400 zł, pompy ciepła powietrze/ woda 12600 zł, pompy ciepła powietrze/powietrze 4400 zł
 • magazynu energii 16000 zł
 • kolektory słoneczne c.w.u. 3500 zł
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS 3000 zł

Inwestor, który przejdzie z systemu rozliczania na net-metering na net-billing może liczyć na kwotę zwrotu w wysokości 3000 zł, z założeniem, że skorzysta z dofinansowania na urządzenie dofinansowania. Jakie są potrzebne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie?

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA DOFINANSOWANIA

 • Dokument potwierdzający rachunek bankowy (np. kopia dokonania przelewu), Nr konta bankowego Wnioskodawcy.
 • Czy instalacja fotowoltaiczna/ pompa ciepła jest własnością, czy współwłasnością?
 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Dokument potwierdzający rozliczanie się Wnioskodawcy w systemie net-billing (umowa kompleksowa lub inny dokument otrzymany od Operatora Sieci Dystrybucyjnej / Sprzedawcy Energii)- Data przejścia z net-metering na net-billing (chyba, że Fotowoltaika jest zamontowana po 1 kwietnia 2022 roku. W takiej sytuacji Beneficjent automatycznie jest na nowych zasadach rozliczania).
 • Data przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej widniejąca na zaświadczeniu OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej).
 • Krajowy Nr PPE (Punktu Poboru Energii) widniejący na zaświadczeniu OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej).
 • Powierzchnia użytkowa budynku o regulowanej temperaturze (powierzchnia ogrzewana) (m2).
 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Potwierdzenia dokonanych płatności (oświadczenia o dokonanych płatnościach).
 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Zaświadczenie OSD potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci wydane/podpisane przez OSD.
 • [MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż magazynu ciepła / urządzenia grzewczego.
 • [MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Potwierdzenia dokonanych płatności (oświadczenia o dokonanych płatnościach).
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Protokół odbioru / zainstalowania i uruchomienia – urządzeń dodatkowych z wyjątkiem mikroinstalacji PV.

Podsumowując, dofinansowanie Mój Prąd to niezwykle korzystny program dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w energię odnawialną. Dzięki temu programowi, Polacy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na instalację paneli fotowoltaicznych, magazynów energii, czy pomp ciepła. To nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również pozwala obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć niezależność energetyczną. Dofinansowanie Mój Prąd to doskonała okazja, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i cieszyć się długoterminowymi korzyściami.

Moje Ciepło

Program priorytetowy Moje Ciepło realizowany jest ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła, wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii. Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Współfinansowaniu inwestycji podlega:

– zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
a) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo
b) złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż
01.01.2021 r.
2. Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Podsumowując, dofinansowanie Moje Ciepło stanowi cenną inicjatywę, która dostarcza wsparcia finansowego dla osób, które chcą poprawić efektywność energetyczną swoich domów. Program ten oferuje nie tylko ekonomiczne korzyści, ale również przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Dofinansowanie Moje Ciepło jest niezwykle istotne w kontekście walki z wyzwaniami związanymi z efektywnością energetyczną oraz zmianami klimatycznymi. Warto skorzystać z tej inicjatywy i podjąć kroki w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Źródło: ansolar.pl

ANSOLAR Andrzej Nowiczenko
Upalna 1A/44,
15-668 Białystok
tel. 513 339 633
e-mail: [email protected]
www.ansolar.pl
www.facebook.com
www.instagram.com/ansolarbialystok/
www.linkedin.com/in/ansolar-andrzej-nowiczenko

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz