.
Reklama
https://ecoflow.com
.

Dodatek osłonowy — co jeśli nie zdążymy ze złożeniem wniosku do 31.01.2022?

Dodatek osłonowy to świadczenie, które jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma ono zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Dodatek jest przyznawany za okres od stycznia do grudnia 2022 roku.

Dodatek osłonowy — co jeśli nie zdążymy ze złożeniem wniosku do 31.01.2022? [źródło: www.gov.pl]
Dodatek osłonowy — co jeśli nie zdążymy ze złożeniem wniosku do 31.01.2022? [źródło: www.gov.pl]

 

Reklama
oknonet.pl

 

Kto ma prawo do dodatku osłonowego?

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy dodatek osłonowy może zostać przyznany?

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł — w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 1500 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego będzie stosowana zasada “złotówka za złotówkę” – kwota świadczenia będzie pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

400 zł — dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

600 zł – dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

850 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

1150 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy
Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogą liczyć na nieco wyższy dodatek energetyczny. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:

 • kotłem na paliwo stałe,
 • kominkiem,
 • kozą,
 • ogrzewaczem powietrza,
 • trzonem kuchennym,
 • piecokuchnią,
 • kuchnią węglową,
 • piecem kaflowym na paliwo stałe,
 • zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

500 zł — dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

750 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

1062,50 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

1437,50 zł — dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Kiedy zostanie wypłacony?

Zależy to od terminu złożenia wniosku, jeżeli dokumenty zostaną złożone:

 • do 31 stycznia — świadczenie zostanie wypłacone w dwóch równych ratach: 1 rata — do 31 marca, 2 rata — do 2 grudnia,
 • do 31 października — świadczenie zostanie wypłacone w całości, do 2 grudnia.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz