Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Ulga termomodernizacyjna i odliczenie podatku, a fotowoltaika – co warto wiedzieć

Nowe zeznania podatkowe, to również różnego rodzaju ulgi. Od 1 stycznia 2019 roku można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku dochodowego PIT kosztów poniesionych na przykład na fotowoltaikę czy pompę ciepła.

Ulga termomodernizacyjna i odliczenie podatku, a fotowoltaika – co warto wiedzieć
Ulga termomodernizacyjna i odliczenie podatku, a fotowoltaika – co warto wiedzieć [Źródło: vosti.pl]

Czym jest ulga termomodernizacyjna i na czym polega przypadku fotowoltaiki? Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku i czy można odliczyć od niej również pompę ciepła? O tym rozmawiamy z Maciejem Humeniukiem, Kierownikiem Operacyjnym w Vosti.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego (PIT) koniecznego do zapłacenia do urzędu skarbowego. Według danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, czyli ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. Za ubiegły rok odliczono w ten sposób 7,5 mld zł, z kolei za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

Uldze podlegają przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, czyli m.in. wymiana źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana okien i drzwi wejściowych) czy montaż kolektorów słonecznych. Czy od podatku można odliczyć również fotowoltaikę? Oczywiście – w ramach ulgi, rozliczyć możemy koszt kompleksowej usługi instalacji zestawu fotowoltaicznego – dokładnie takiej, jaką w swojej ofercie posiada Vosti.

Powyższe zostało uregulowane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie o zryczałtowanym podatku od osób fizycznych. Natomiast w rozporządzeniu ministra inwestycji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zostały wskazane urządzenia, materiały i usługi budowlane, które mogą podlegać odliczeniu.

Ulga termo 1 768x525 1

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do osób fizycznych, których dochody są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoba pragnąca skorzystać z ulgi termoizolacyjnej musi spełniać trzy poniższe warunki, tj.:

  • być właścicielem modernizowanej nieruchomości,
  • budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
  • inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony pierwszy wydatek.

Warto wyjaśnić, że właścicielem jest każda osoba, mająca tytuł prawny do nieruchomości. Może to być także współwłaściciel, o ile został wskazany w akcie notarialnym, bądź spadkobierca, który uzyskał orzeczenie sądu o nabyciu spadku. Co równie ważne – nie istnieje liczba nieruchomości, na którą jedna osoba może dokonać odliczenia. Oznacza to, że właściciele kilku domów mogą zsumować wydatki.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

Podatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej, chcąc uzyskać zwrot części poniesionych kosztów, nie musi przeprowadzać audytu energetycznego. Jedynym obowiązkiem, jaki musi wypełnić, jest potwierdzenie poniesienia wydatków w postaci faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo. Ważne, by firma ta nie była zwolniona z podatku VAT.

Aby móc w tym roku rozliczyć ulgę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku za który dokonujemy rozliczenia. Wynika to z faktu, że w rozliczeniu za ubiegły rok będziemy ujmować wszystkie dochody i wydatki związane z owym rokiem.. Faktura musi zatem potwierdzać, że instalacja fotowoltaiczna czy pompa ciepła to inwestycja wykonana właśnie w tym okresie. – mówi Maciej Humeniuk.

Kwota, która zostanie zwrócona podatnikowi w formie rozliczenia będzie zależała od jego rocznych dochodów, a więc dla każdego podatnika może być ona zupełnie inna.

Przykład:

Podatnik w roku 2021 zarobił 36 tys. zł, będąc zatrudnionym na umowę o pracę. Przez cały rok pracodawca odprowadzał za niego comiesięczne zaliczki na podatek PIT. Mnożąc 36 tys. x17% ( pierwszy próg skali podatkowej), otrzymujemy kwotę 6 120 zł zaliczek na podatek, odprowadzonych przez jego pracodawcę. Ten sam podatnik w 2021 r. zamontował instalację fotowoltaiczną za kwotę 30 tys. zł.

Rozliczając poniesiony przez niego wydatek w wysokości 30 tys. zł w ramach ulgi termomodernizacyjnej, pomniejszy swoją podstawę opodatkowania, o wartość dokonanej inwestycji (36 tys. zł – 30 tys. zł). Wobec tego, po odliczeniu, należna kwota podatku wyniesie 6 tys. zł x 17% = 1020 zł. Co za tym idzie, podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku równy różnicy wpłaconej, a należnej wartości (6120 zł -1020 zł = 5100 zł zwrotu).

Pod pojęciem wysokości wydatku kryje się kwota brutto, tj. obejmująca VAT, pod warunkiem, że nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Chcąc uzyskać ulgę na fotowoltaikę, należy w formularzu PIT wpisać kwotę brutto poniesionych wydatków. Ważne, by wykazane faktury były wystawione po 1 stycznia 2019 roku. Co więcej, do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O.

Czy ulga termomodernizacyjna łączy się z Moim Prądem?

Odliczenie może być łączone z uzyskaniem dofinansowania z rządowego programu Mój Prąd, aczkolwiek w takiej sytuacji kwota odliczenia jest proporcjonalnie zmniejszana o kwotę uzyskanego dofinansowania.

Przykład:

Jeśli podatnik z powyższego przykładu, uzyskał dotację 3000 zł w ramach programu Mój Prąd, od jego podstawy opodatkowania zostanie odjęte (27 tys. zł zamiast 30 tys. zł). Wobec czego, kwota ulgi termomodernizacyjnego wyniesie 4590 zł, zamiast 5100 zł.

Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z innymi ulgami?

Ulgi termomodernizacyjnej nie można połączyć z inną ulgą podatkową, ale tylko jeżeli obie ulgi dotyczą tego samego przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma przeszkód, by połączyć ulgę termomodernizacyjną z ulgą prorodzinną, ulgą na internet, czy inną ulgą, która nie jest powiązana z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Czy z ulgi można skorzystać w przypadku domu będącego w budowie?

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie. Może przysługiwać dla nowych domów, o ile są oddane do użytkowania.

Przykładowo – klient jest w trakcie budowy domu i postanawia założyć w tym domu instalacje. Jeżeli zainstaluje zestaw przed odbiorem domu, nie będzie mógł go rozliczyć w ramach ulgi – nie będzie tutaj żadnej termomodernizacji, będzie to etap budowy domu. Nie można przedstawić faktury do rozliczenia ulgi w momencie, gdy budowa domu nie została zakończona. Oczywiście, założenie instalacji fotowoltaicznej w czasie budowy domu jest korzystniejsze z perspektywy technicznej (np. kwestia poprowadzenia przewodów elektrycznych), jednak jeśli ta budowa nie jest zakończona formalnie, nie możemy mówić o rozliczeniu jakiejkolwiek ulgi. – mówi Maciej Humeniuk

Często pojawia się również pytanie, czy jeśli instalacja znajduje się na gruncie lub dachu garażu mogą skorzystać z ulgi. Oczywiście, że tak – główne znaczenie ma tutaj budynek, który jest zasilany produkowanym prądem.

Jak uzyskać zwrot z podatku za fotowoltaikę?

Uzyskanie zwrotu z podatku za fotowoltaikę wymaga złożenia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia, podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto, przy czym pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Ważne jest to, że wykazane w zeznaniu wydatki muszą zostać poniesione w roku, którym ono dotyczy. Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna ma limit – maksymalna kwota zwrotu na podatnika wynosi 53 tys. zł. Co więcej, gdy wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu/przychodu, wówczas pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. W przypadku małżonków, jeżeli posiadają oni nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Ulga termo 2 768x567 1

Bardzo istotnym faktem, jest również to, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku – wynosi ona 30 tys. zł. Jeśli osiągamy dochód mniejszy niż 30 tys. lub równy 30 tys. zł w skali roku, czyli 2,5 tys zł miesięcznie to nie zapłacimy od tego zaliczki na podatek PIT. W tym przypadku nie może być mowy o skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej -, Trzeba zatem pamiętać, że podatnicy, którzy zarabiają poniżej 30 tys. zł rocznie, nie będą mogli z takiej ulgi skorzystać. – mówi Maciej Humeniuk.

Więcej informacji na www.vosti.pl

Kontakt:
Kamila Miciuła – Szlachta – PR Manager Vosti
e-mail: [email protected]
tel.: 506 858 403

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz