Reklama
envitechnik

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

15 lipca 2022 roku pojawiła się zapowiadana wcześniej opcja prefinansowania, czyli wypłaty części dotacji z góry. Wzrosła również maksymalna kwota dofinansowania, co w zamyśle ma pomóc w wymianie źródła ciepła i modernizacji domów osobom, które dotychczas nie były w stanie pokryć kosztów inwestycji z własnych środków, a następnie czekać na refundację.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze
Zmiany w Programie Czyste Powietrze

Reklama
oknonet.pl

 

Najważniejsze zmiany od 15 lipca 2022 roku

W programie Czyste Powietrze można wyróżnić trzy grupy beneficjentów, uprawnionych do: podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. To, jaką kwotę dotacji można otrzymać, zależy od wysokości dochodów.

Od 15 lipca br., w nowej wersji programu (tzw. Czyste Powietrze+), dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, pojawiła się możliwość otrzymania zaliczki (opcja niedostępna dla poziomu podstawowego).

Jednocześnie, zmieniły się również maksymalne łączne kwoty dotacji dla osób wnioskujących o prefinansowanie, zgodnie z grafiką poniżej:

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Maksymalne kwoty dotacji dla wybranych kosztów wyglądają następująco:

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Najważniejsze informacje o prefinansowaniu

Prefinansowanie, to wypłata części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z zasadami programu.

 • Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
 • zaliczki do 50 % przyznanej dotacji przypadającej na zakres działań określony w umowie wnioskodawcy z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania, po realizacji zadania i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Czas rozpatrzenia wniosków z wynosi do 14 dni (+ 10 dni na ewentualne uzupełnienie dokumentów).

Warunkiem przyznania dotacji z prefinansowaniem jest złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 • zaświadczenia o dochodach na jednego członka gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • umowy (lub umów, maksymalnie trzech) zawartej z wykonawcą na realizację danego zadania.
 • Należy przedstawić również potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, czyli różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym a kwotą dotacji określoną w umowie o dofinansowanie.
 • Zaliczka zostanie wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Wyboru wykonawcy dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
 • Termin realizacji umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien umożliwiać wykonanie przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem.
 • Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok, albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Zapewniamy doradztwo i kompleksową obsługę wniosków o dotacje. Zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i wykonawców, którzy chcieliby oferować swoim klientom pełną obsługę (instalacja + dofinansowanie).

 

Wojciech Gębura
tel. 579 553 089
[email protected]
facebook: Fundusze-Rozwojowe

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz