.
Reklama
targikielce.pl/
.

Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami dot. przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej

16 sierpnia 2022 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Trwają prace nad nowymi rozwiązania dot. przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej [źródło: www.gov.pl]
Trwają prace nad nowymi rozwiązania dot. przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej [źródło: www.gov.pl]

Rząd stara się usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Mowa tutaj o przyśpieszeniu inwestycji, a także o niższych kosztach dotyczących budowy pierwszego tego typu obiektu w Polsce. Wdrożenie w naszym kraju energetyki jądrowej umożliwi redukcję emisji CO2, a także zapewni długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne.

Reklama
oknonet.pl

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże, sprawdzone reaktory jądrowe PWR generacji III — informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Przewiduje się, że nowe rozwiązania pozwolą na znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji – nawet o kilkanaście miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia – w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

Najważniejsze rozwiązania

Katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony – w szczególności o

  • inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej,
  • zapewniona zostanie większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu – przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
  • rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności,
  • organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, udostępnią nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Pozwoli to na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia,
  • wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie do końca bieżącego roku.

 

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz