.
Reklama
https://powermeetings.eu/kongres-pelletu/
.

Rekordowa produkcja energii z farm wiatrowych Polenergii

Polenergia - największa polska prywatna grupa energetyczna, przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze sześć miesięcy 2022 roku. Skorygowana EBITDA wyniosła ponad 211 mln PLN a skorygowany zysk netto ponad 119 mln PLN. Oznacza to wzrost odpowiednio o 13 proc. i o 25 proc. w porównaniu z wynikiem uzyskanym przed rokiem.

Rekordowa produkcja energii z farm wiatrowych Polenergii [źródło: www.polenergia.pl]
Rekordowa produkcja energii z farm wiatrowych Polenergii [źródło: www.polenergia.pl]
  •  3 813 mln PLN przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku;
  •  211 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w pierwszym półroczu 2022 roku;
  •  119 mln PLN skorygowany zysk netto w pierwszym półroczu 2022 roku;
  •  51 proc. skorygowana marża EBITDA w pierwszym półroczu 2022 roku (bez segmentu obrotu);
  •  35 proc. średnia produktywności netto farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2022 roku;
  • 431 GWh rekordowa produkcja netto energii z farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2022 roku;
  • 267 MW moc obecnie budowanych i rozwijanych lądowych projektów OZE;

Produkcja netto zielonej energii z lądowych farm wiatrowych Polenergii od stycznia do czerwca 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom 431 GWh. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku oznacza to wzrost aż o 35 proc. Produktywność netto farm wiatrowych Polenergii cały czas utrzymuje się powyżej wynoszącej obecnie ponad 34 proc. średniej rynkowej. Liderem Grupy jest FW Mycielin, której produktywność w tym półroczu wyniosła 40 proc. Niewiele niższy wynik, na poziomie 38 proc., odnotowała FW Gawłowice,
natomiast FW Rajgród, FW Skurpie oraz FW Szymankowo uzyskały produktywność na poziomie 36 proc.

Reklama
oknonet.pl

Segment lądowych farm wiatrowych, w pierwszym półroczu 2022 roku, zanotował wynik EBITDA wyższy o 88 mln PLN w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale wzrost wyniku EBITDA względem analogicznego okresu w roku 2021 wyniósł 39 mln PLN. Wzrost wyników jest głównie konsekwencją uruchomienia w drugiej połowie 2021 roku FW Szymankowo, korzystniejszych warunków wietrznych, które wprost przełożyły się na wyższy wolumen produkcji pozostałych farm wiatrowych w eksploatacji oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie segmentu, a także rozpoczęcia fazy rozruchu projektów FW Dębsk oraz FW Kostomłoty, co zostało częściowo skompensowane przez nieznacznie wyższe koszty operacyjne farm wiatrowych.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki po pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku był wyższy o 5,6 mln PLN od wyniku osiągniętego przed rokiem. Wszystko za sprawą uruchomienia w Sulechowie dwóch nowych portfeli projektów o łącznej mocy 22 MWp oraz lepszych wyników FF Sulechów I. Przychody wygenerowane w ramach tego projektu były wyższe aż o 87 proc. w porównaniu z przychodami z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Było to spowodowane większym nasłonecznieniem oraz sprzedażą części energii wyprodukowanej poza systemem wsparcia po wyższych cenach rynkowych.

Konsekwentnie, z kwartału na kwartał, oddajemy do eksploatacji nowe zielone moce Polenergii. Nowoczesne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów naszego modelu biznesowego. Ich moc zwiększyliśmy w pierwszym półroczu już do 318 MW i to nie jest nasze ostatnie słowo w tym roku. Zbudowaliśmy własny, unikalny model biznesowy obejmujący wszystkie ogniwa energetycznego łańcucha wartości, a przy tym nie naśladowaliśmy innych przedstawicieli sektora. Wybraliśmy własny kierunek rozwoju, w którego centrum znajduje się system innowacyjnych rozwiązań i produktów opartych całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej, który pozwala nam kreować najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką prosumencką. Dlatego Polenergia to pierwszy podmiot polskiego sektora energetycznego reprezentujący w pełni Nową Energetykę. – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

W pierwszym półroczu 2022 roku wynik EBITDA segmentu gazu i czystych paliw zanotował spadek o 60,5 mln PLN w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale spadek wyniósł 53,7 mln PLN, głównie w efekcie niższego wyniku wynikającego z optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, niższej marży na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2 oraz niższych przychodów z rynku mocy.

Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży wyniosła 51,4 proc. i była o 3,3 p.p. niższa od marży rozpoznanej przed rokiem. W drugim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 45,1 proc. i była o 16,7 p.p. niższa od marży rozpoznanej po sześciu miesiącach ubiegłego roku. Od stycznia do czerwca 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia osiągnęły poziom 3 812,9 mln PLN i były wyższe aż o 2 600,6 mln PLN w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było to spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży o 2 532,2 mln PLN oraz lądowych farm wiatrowych o 95,1 mln PLN, skompensowanymi częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw o 51,6 mln PLN.

Realizacja Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024

Realizacja Strategii przebiega bez istotnych zakłóceń. Grupa obecnie buduje i rozwija lądowe projekty OZE o łącznej mocy 267 MW. Ponadto w portfelu rozwojowym Polenergii znajdują się projekty fotowoltaiczne oraz wiatrowe w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 843 MW.

Do końca zbliżają się prace na FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą w historii Polenergii inwestycją OZE. Wykonano fundamenty, place manewrowe i drogi do wszystkich 55 turbin. Zakończono realizację linii wysokiego napięcia, linii średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej. Zmontowane i zenergetyzowane zostały wszystkie turbiny. Trwa ruch próbny poszczególnych turbin. Budowa farmy powinna zostać zakończona w czwartym kwartale 2022 roku.

Na FW Kostomłoty o mocy 27 MW zakończyły się główne prace budowlane. Wykonano fundamenty, place manewrowe i drogi do wszystkich 9 turbin. Zakończono realizację linii wysokiego napięcia, linii średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznej. Zmontowane i zenergetyzowane zostały wszystkie turbiny. Trwa ruch próbny poszczególnych turbin. Budowa farmy powinna zostać zakończona jeszcze w trzecim kwartale tego roku.

Projekty FW Piekło o mocy 13 MW oraz FW Grabowo o mocy 44 MW realizowane są zgodnie z harmonogramem.

W trzecim kwartale tego roku Polenergia planuje także uruchomienie projektu Farm Fotowoltaicznych Buk o łącznej mocy blisko 7 MWp. Do budowy przygotowywane są dwa projekty fotowoltaiczne FF Świebodzin I oraz FF Strzelino o łącznej mocy 56 MWp, które uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE przeprowadzonej w grudniu 2021 roku.

W drugim kwartale 2022 roku Polenergia Fotowoltaika dokonała montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 12 MWp, natomiast Polenergia Pompy Ciepła zainstalowała w tym czasie 149 pomp ciepła. Polenergia Fotowoltaika prowadziła sprzedaż produktu Polenergia 360 w oparciu o współpracę z Polenergia Sprzedaż, co zaowocowało podpisaniem pierwszych umów na dostarczenie oraz odkup odnawialnej i zeroemisyjnej energii.

Spółka MFW Bałtyk II złożyła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek notyfikacyjny mający na celu wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie indywidualnego wsparcia przyznanego dla projektu MFW Bałtyk II oraz o wydanie – po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej udzielonej spółce – decyzji o zmianie pierwszej decyzji Prezesa URE i ustalenie ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda dla projektu.

Zgłoszony przez Polenergię w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych wielkoskalowy 100 MW projekt produkcji i magazynowania wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy wody z udziałem własnej energii odnawialnej, po przejściu weryfikacji formalnej oraz oceny przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministra Klimatu i Środowiska, został zatwierdzony do dalszej realizacji i jest na ścieżce uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po akceptacji UOKiK, zgłosiło projekt w ramach tzw. fali RHATL (Regional Hubs and their Links) do notyfikacji Komisji Europejskiej. Ponadto Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przygotowuje się do produkcji odnawialnego wodoru i do współspalania gazu ziemnego z wodorem oraz aktywnie bierze udział w tworzeniu i rozwijaniu Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Dwie turbiny gazowe w ENS o mocy 40 MW każda, zostały pod koniec 2021 roku częściowo zmodernizowane i przygotowane do współspalania do 10 proc. wodoru z gazem ziemnym.

Wpływ wojny w Ukrainie

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie na bieżąco monitorowane i identyfikowane są zdarzenia oraz czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe. Ze względu na marginalne zaangażowanie Spółek z Grupy w działalność na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz współpracę z partnerami mającymi swoje siedziby w tych państwach, Polenergia nie jest w sposób bezpośredni narażona na negatywne skutki tego konfliktu. Segment obrotu i sprzedaży jako jedyny w Grupie posiadał bezpośrednią ekspozycję na rynek ukraiński za pośrednictwem spółki zależnej Polenergia Ukraina. Spółka ta jeszcze przed rozpoczęciem wojny ograniczyła zakres prowadzonej działalności operacyjnej.

Polenergia angażuje się w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. W ramach akcji #solidarnizUkrainą zrealizowanych zostało już ponad 40 inicjatyw pomocy doraźnej i długoterminowej. Przygotowane zostały m.in. wyprawki dla dzieci, zorganizowano zbiórki darów oraz sfinansowano dodatkowe etaty psychologów, tłumaczy i animatorów pracujących z dziećmi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W ramach akcji „Dach nad głową” zaadaptowane zostały miejsca noclegowe oraz pokryte zostały koszty mediów, wyżywienia, lekarstw i innych niezbędnych środków do życia. Wspólnie z Gminą Nowa Sarzyna zorganizowany został wakacyjny pobyt ukraińskich dzieci z Kołomyi, a z Gminą Sulechów uruchomiona została nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku wybuchu wojny.

źródło: www.polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz