.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Nowelizacja ustawy o obszarach morskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej, która modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy.

Nowelizacja ustawy o obszarach morskich

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej modyfikuje zasady wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy […] o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

Reklama
oknonet.pl

Ustawa:

– wskazuje, że zasadnicza modyfikacja wniosku o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich albo o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, będzie traktowana jak wniesienie nowego wniosku,

– dostosowuje sposób doręczeń w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, do zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

– wprowadza regułę, że wnioski i pisma w postępowaniach w sprawach o wydanie pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym, składa się i doręcza elektronicznie,

– przesądza, że informacje i dokumenty w postępowaniach rozstrzygających, będą składane wyłącznie elektronicznie, w tym także za pomocą usługi przetwarzania w chmurze,

– wskazuje, że do badań archeologicznych w polskich obszarach morskich stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami,

– uzupełnia o ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej katalog organów opiniujących wnioski o pozwolenie na prowadzenie badań naukowych dotyczących żywych zasobów morza,

– wprowadza termin, po którego upływie niezajęcie przez właściwe organy stanowiska w sprawie projektu granicy pasa technicznego lub granicy pasa ochronnego, traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu,

– przyznaje właściwym organom administracji morskiej kompetencje do wydawania decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów, na koszt podmiotu, który je wybudował, wraz z obowiązkiem naprawienia przez niego ewentualnych szkód.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: cire.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz