.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Niższe zyski Polenergii mimo trzech kwartałów rekordowej sprzedaży

Polenergia - największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna wypracowała od stycznia do września 2022 roku rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 5,1 mld PLN, co oznacza wzrost rok do roku o 166 proc. Rekordowa w tym czasie okazała się również produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych, która wyniosła 557 GWh. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 21 proc. Rekordowym wynikom sprzedaży i produkcji towarzyszy spadek zysku spowodowany m.in. istotnym wzrostem kosztu profilu produkcji aktywów OZE będący efektem wysokiej zmienności cen energii elektrycznej.

Niższe zyski Polenergii mimo trzech kwartałów rekordowej sprzedaży [źródło: www.polenergia.pl]
Niższe zyski Polenergii mimo trzech kwartałów rekordowej sprzedaży [źródło: www.polenergia.pl]

5,1 mld PLN rekordowe przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2022 roku; 244 mln PLN skorygowanego wyniku EBITDA po trzech kwartałach 2022 roku; 108 mln PLN skorygowanego zysku netto po trzech kwartałach 2022 roku; 48 proc. skorygowanej marży EBITDA po trzech kwartałach 2022 roku (bez segmentu obrotu i sprzedaży); 30 proc. produktywność netto farm wiatrowych po trzech kwartałach 2022 roku; 557 GWh rekordowa produkcja netto energii z farm wiatrowych po trzech kwartałach 2022 roku; 351 MW łączna moc projektów OZE w eksploatacji; 244 MW łączna moc rozwijanych i budowanych lądowych projektów OZE;

Reklama
oknonet.pl

Przychody ze sprzedaży Polenergii za trzy kwartały 2022 roku wyniosły 5 143,1 mln PLN i były wyższe o 3 210,6 mln PLN w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Powód, to wyższe o 3 104,8 mln PLN przychody segmentu obrotu i sprzedaży, wyższe o 127,6 mln PLN przychody lądowych farm wiatrowych oraz wyższe o 33,1 mln PLN przychody segmentu dystrybucji, skompensowane częściowo przez niższe o 67,4 mln PLN przychody segmentu gazu i czystych paliw.

Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 244,3 mln PLN i był niższy o 38 mln PLN w stosunku do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczyną spadku był głównie niższy wynik na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i brak rekompensaty gazowej w 2022 roku oraz niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE – należących do Grupy oraz zewnętrznych, spowodowany istotnym wzrostem kosztu profilu oraz odchyleń wolumenowych produkcji od pozycji zabezpieczającej sprzedaż. Efekty te były częściowo skompensowane wyższym wynikiem segmentu lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, spowodowanym wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych na początku tego roku oraz wzrostem mocy wytwórczych Grupy w porównaniu z trzema kwartałami ubiegłego roku.

Skorygowany zysk netto Polenergii wyniósł 107,7 mln PLN, co stanowi spadek o 41 mln PLN w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek spowodowany został głównie czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA oraz wyższą amortyzacją wynikającą ze wzrostu mocy wytwórczych, wzrostem kosztów finansowych wynikającym z zaciągnięcia nowych kredytów inwestycyjnych, wyższych stóp procentowych, a także wyższego wykorzystania instrumentów finansujących depozyty zabezpieczające dla transakcji zawartych na rynku regulowanym i rozliczenia z klientami.

Produkcja netto energii elektrycznej z farm wiatrowych od stycznia do września tego roku była o 21 proc. wyższa niż w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku i osiągnęła rekordowy poziom 557 GWh. Prym w Grupie wiodą farmy wiatrowe Mycielin, Gawłowice, Skurpie i Szymankowo, które odpowiadają za ponad 2/3 produkcji całego segmentu, przy
produktywności każdej z nich przekraczającej 31 proc.

Największy pozytywny wpływ na wyniki Polenergii po trzech kwartałach miało oddanie do eksploatacji nowych inwestycji o łącznej mocy 67 MW. To one wprost zwiększyły o 94,9 GWh tegoroczną produkcję zielonej energii i to pomimo niskiej wietrzności jaką mieliśmy w Polsce w drugim i trzecim kwartale tego roku. Negatywnie na wyniki wpłynęły rekordowo wysokie ceny energii oraz ich wysoka zmienność, które przy zabezpieczonych cenach sprzedaży, bezpośrednio przełożyły się na wzrost nominalnego kosztu profilu zarówno farm wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. – ocenia dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Realizacja Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024

FW Kostomłoty o mocy 27 MW w sierpniu tego roku uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a w październiku koncesję na wytwarzanie zielonej energii. Trwa rozruch FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą w historii Polenergii inwestycją OZE. W październiku projekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Uzyskanie koncesji przewidywane jest na przełomie 2022 i 2023 roku. FW Piekło o mocy 13 MW oraz FW Grabowo o mocy 44 MW znajdują się w fazie budowy. Wykonano już wszystkie prace drogowe i fundamentowe oraz wykonano wszystkie linie kablowe SN. Prace związane ze stacjami elektroenergetycznymi zaawansowane są w 80 proc. W październiku rozpoczęły się dostawy głównych komponentów do obu elektrowni wiatrowych i prace pre-instalacyjne.

Zakończona została budowa FF Buk o mocy 6,4 MWp i wszystkie instalacje zostały wpisane do rejestru MIOZE prowadzonego przez URE. Grupa przygotowuje do budowy kolejne projekty fotowoltaiczne.

Ponadto w portfelu Polenergii znajdują się projekty elektrowni słonecznych oraz lądowych wiatrowych w fazie mniej zaawansowanej, o łącznej mocy ponad 1,1 GW. Grupa nie wyklucza udziału spółek zależnych rozwijających projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w kolejnych aukcjach OZE. Dla poszczególnych projektów będą rozważane różne formy komercjalizacji produkcji, w tym ofertowanie części produkcji w kolejnych aukcjach OZE, sprzedaż energii do odbiorców w kontraktach cPPA (corporate Power Purchase Agreement) bądź sprzedaż energii na rynku regulowanym lub pozagiełdowym.

Widzimy coraz większe zainteresowanie odbiorców zakupem energii w kontraktach długoterminowych cPPA bezpośrednio od wytwórcy OZE. Niestety nowe regulacje mające na celu ograniczenie cen energii dla odbiorców mogą spowodować spadek zaufania banków i inwestorów do długoterminowego zabezpieczenia przychodów poprzez kontrakty cPPA, co zahamuje rozwój projektów w tej formule.” – dodaje dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Polenergia jako lider i Elektrociepłownia Nowa Sarzyna jako konsorcjant, zawarły z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie badawczo-rozwojowego projektu „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru”. Jego celem jest wykorzystanie zielonego wodoru, wyprodukowanego w procesie elektrolizy wody zasilanym energią odnawialną, do produkcji odnawialnego paliwa lotniczego. Powstałe w ten sposób paliwo pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w przemyśle lotniczym, bez potrzeby budowy nowej infrastruktury, baz paliwowych oraz opracowywania nowych konstrukcji samolotów. Kwota potencjalnego dofinansowania w formie dotacji dla trzech faz projektu może w kolejnych latach wynieść 95 mln PLN.

Polenergia Dystrybucja jest w trakcie realizacji III i IV planu inwestycyjnego o łącznej wartości 156 mln PLN. Do końca trzeciego kwartału tego roku spółka podpisała 109 umów o przyłączenie oraz zakończyła realizację 49 inwestycji dla których zgłosiła gotowość przyłączenia.

Polenergia Fotowoltaika od lipca do września tego roku dokonała montażu instalacji słonecznych o łącznej mocy 15,4 MWp, natomiast Polenergia Pompy Ciepła zainstalowała w tym czasie 160 pomp ciepła. Polenergia Fotowoltaika wprowadziła również sprzedaż produktu Polenergia 360, co zaowocowało podpisaniem 966 umów na dostarczenie oraz odkup odnawialnej i zeroemisyjnej energii.

Polenergia eMobility przystąpiła do realizacji pierwszych ogólnodostępnych stacji ładowania oraz skutecznie zabezpiecza kolejne lokalizacje pod budowę nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie całej Polski. W listopadzie spółka rozpoczęła świadczenie sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych z własnych ogólnodostępnych stacji.

Wpływ sytuacji na rynku energii

Dziewięć miesięcy tego roku przyniosło historycznie nienotowane rok do roku wzrosty cen na rynku SPOT oraz na rynku terminowym. Jednocześnie, ze względu na wzrost kosztów produkcji energii w jednostkach konwencjonalnych oraz wzrost udziału mocy zainstalowanej w Odnawialnych Źródłach Energii, rekordowo wysoka jest zmienność cenowa, a ceny godzinowe w ciągu dnia mogą zmieniać się o ponad 1000 PLN/MWh, w zależności od poziomu generacji z OZE. Grupa identyfikuje zwiększone ryzyko prowadzenia działalności handlowej, do czego przyczynia się m.in. wzrost zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, ryzyko niezrealizowania wolumenu odbioru przez kontrahentów oraz wzrost ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Wrażliwość części operacyjnej segmentu lądowych farm wiatrowych na zmianę stóp procentowych i kursów walut jest niewielka ze względu na wcześniejsze zabezpieczanie stóp procentowych dla większości projektów. Wzrost stóp wpływa natomiast na koszty finansowania inwestycyjnego dla nowych projektów oraz na koszt finansowania obrotowego w segmentach obrotu i sprzedaży oraz dystrybucji.

Prezydent podpisał ustawę likwidującą obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez Towarową Giełdę Energii. Wprowadzenie ustawy może spowodować istotne ograniczenie płynności na TGE, a co za tym idzie może również ograniczyć zabezpieczanie produkcji aktywów wytwórczych Grupy z wyprzedzeniem. Z kolei ustawa zamrażająca w 2023 roku ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, istotnie ogranicza możliwość generowania marży na obrocie i sprzedaży energii oraz zmniejszy przychody aktywów wytwórczych OZE.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało powrót do prac nad przepisami regulującymi powstawanie i funkcjonowanie linii bezpośrednich. Linie te będą kolejnym impulsem do rozwoju projektów OZE w szczególności do budowy instalacji z bezpośrednim przyłączem do odbiorcy końcowego oraz do produkcji zielonego wodoru.

Wpływ wojny w Ukrainie

W wyniku wojny w Ukrainie, sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś oraz trwających napięć na rynkach surowcowych, gwałtownie i fundamentalnie zmienia się otoczenie rynkowe. Efektem tych zmian są ekstremalnie wysoka zmienność cen instrumentów finansowych,
surowców oraz towarów, w tym zmiany cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2. Powoduje to konieczność stałego monitorowania i identyfikowania zdarzeń oraz czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy. W ocenie Zarządu, Polenergia nie jest w sposób bezpośredni narażona na negatywne skutki konfliktu.

źródło: www.polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz