Reklama
kongres.energetyka-rozproszona

Program „Moja Woda” – informacje praktyczne

Celem programu jest ochrona zasobów wody oraz minimalizacja suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Druga edycja programu „Moja Woda”: złożono ponad 31 tys. wniosków
Druga edycja programu „Moja Woda”: złożono ponad 31 tys. wniosków [Źródło: nfosigw.gov.pl]

Beneficjenci programu:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami1 nieruchomości2, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny3, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dalej jako „Program”.

1 W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

2 Pod pojęciem nieruchomości rozumie się wszystkie nieruchomości ujęte w jednej księdze wieczystej.

3 Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 • właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Na co?

 • Instalacje do zbierania wód opadowych z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania),
 • instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody),
 • instalacje do retencjonowania i wykorzystania tych wód,
 • zielone dachy – warstwa drenażowa (bez kosztów nasadzeń),
 • rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe (bez kosztów nasadzeń),
 • zbiorniki podziemne i nadziemne (minimum 2m3)

Warunki dofinansowania:

 • minimalny koszt kwalifikowany – 2000 zł,
 • minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników – 2m3 ,
 • maksymalny czas wypłaty dofinansowania – do 12 miesięcy od podjęcia decyzji przez WFOŚiGW

Nabór wniosków

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy:

 1. założyć konto na portalu beneficjenta – informacje na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 2. pobrać. a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce „Formularz wniosku „Moja Woda”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

⇒ Więcej informacji oraz szczegółowe informacje, a także wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronach www Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: wfosigw.wroclaw.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz